Velká kniha manipulativních technik

Z obsahu knihy Velká kniha manipulativních technik
Obsah
O autorech 11
Část první: Přesvědčování 13
Předmluva 14
1 Nejčastější chyby při přesvědčování 15
1.1 … a když nebudeš chtít, donutím tě násilím! 16
1.2 Trocha manipulace přece nikoho nezabije! 17
1.3 Podceňujeme faktor setrvačnosti 18
2 Jak se správně připravit 21
2.1 Analýza adresáta: S kým máte co do činění? 21
2.2 Čtyři složky schopnosti přesvědčit 24
2.3 Jak vlastně vypadá argumentace? 25
2.4 Argumentace zahájená závěrem 27
2.5 Jaké argumenty jsou nejlepší? 27
2.6 Co byste měli vědět o metodách tahu a tlaku 28
3 Strategie tlaku: ofenzivně kupředu 30
3.1 Ukažte, jaký užitek vaše stanovisko přináší 30
3.2 Upozorněte na důsledky 32
3.3 Pomozte druhému dosáhnout cíle 34
3.4 Splňte adresátova přání 37
3.5 Ctěte hodnoty a zásady 41
3.6 Odvolávejte se na normy 43
3.7 Nechte mluvit data a fakta 45
3.8 Hledejte implikace 47
3.9 Kdy lze kterou strategii doporučit? 51
4 Jak si vybudujete důvěru a věrohodnost 53
4.1 Princip vzájemnosti 53
Jak můžete využít princip vzájemnosti ve své argumentaci 54
4.2 Princip podobnosti 55
Důvěru podporuje podobnost 55
4.3 Princip upřímnosti 57
Používejte „já-výrokyy“ 58
4.4 Princip smyslu 60
Jaké strategie může přesvědčovač odvodit z principu smyslu a konzistence? 62
4.5 Princip věrohodnosti 62
Autorita a zkušenost 63
Hodnoty 64
Soulad slov a činů 65
Osobní integrita a etické chování 65
4.6 Princip spoluúčasti 66
Vytvořte pozitivní atmosféru při rozhovoru 67
5 Strategie tahu: jemně, ale efektivně 68
5.1 Šikovnými otázkami k cíli 68
Uzavřené a otevřené otázky 69
5.2 Zaostření: Konkretizující trychtýř 71
5.3 Nadhled: Metaskop 72
5.4 Vysvětlete situace a problémy pomocí analytického filtru 73
5.5 Řešení na udici 75
5.6 Vyvolejte pochybnosti sokratovskými otázkami 77
5.7 Chceme-li přesvědčit, musíme umět dobře naslouchat 78
Projevujte pozornost 79
Naslouchejte mlčky 79
Naslouchejte aktivně 79
5.8 Využijte moc řeči 81
Tipy pro volbu správných slov 82
Seznam literatury 84
Část druhá: Rozpoznat a odrazit manipulaci 85
Předmluva 86
O co jde v této knize? 86
Jak je kniha strukturována? 86
Jak můžete knihu používat? 86
1 Ochrana před manipulacemi: Jak na to 87
1.1 Šest zásad 87
Zásada první: Zůstaňte věcní a féroví 87
Zásada druhá: Zůstaňte v klidu a v pohodě 87
Zásada třetí: Nereagujte kauzálně 87
Zásada čtvrtá: Sledujte svůj cíl 88
Zásada pátá: Soustřeďte se na konkrétní chování 88
Zásada šestá: Dejte šanci dohodě 89
Přehled 89
1.2 Komunikační nástroje 90
Otázky 90
Klasika: otevřené a uzavřené otázky 91
Reagujte otázkami na zabijácké fráze 93
Konkretizující trychtýř 95
Ignorovat a pokračovat 96
Přeskakující gramodeska 97
Tvářit se nechápavě a přetočit pásku zpět 99
Změna perspektivy 100
Vystoupení ze situace 102
Záměrné přehánění 103
Vata 104
Přerušení rozhovoru 105
1.3 Věcná odolnost 106
Kontrolujete důkazní břemeno 107
Taktika přesunutí důkazního břemene 108
Vytváříte tlak na zdůvodnění 109
Znáte možnosti ukončení rozhovoru 120
2 Kouzelná skříňka číslo 1: Psychologické manipulace 123
2.1 Past vzájemnosti 123
2.2 Past konzistence 126
2.3 Taktika dodatečného vyjednávání 130
Princip kontrastu 132
2.4 Trik se zrcadlením 134
2.5 Trik s potvrzováním 136
2.6 Taktika „drsného mužee“ 138
2.7 Efekt kotvení 140
2.8 Past manipulativního podání 142
2.9 Efekt vlastnictví 144
2.10 Past věrohodnosti 146
2.11 Trik „to je mé poslední slovoo“ 147
2.12 Emocionální apely 149
Apel na většinový názor 149
Apel na pocit sounáležitosti 150
Apel na obavy 151
Apel na umírněné pocity 152
Apel na férovost 153
Apel na soucit 153
Dominance pocitů 154
Přehled emocionálních apelů 154
2.13 Otevírání jiných témat a úhybné manévry 156
2.14 Past konsensu 158
2.15 Past špatného svědomí 159
2.16 Lži a polopravdy 161
2.17 Taktika rozmělňování 162
2.18 Taktika hodného a zlého 163
2.19 Trik se vztahem 166
2.20 Postavit někoho před hotovou věc 167
2.21 Trik s nedostatkem 168
2.22 Trik s vyhrocením 170
2.23 Vytváření obranných hradeb a blokování 171
2.24 Exkurs: Čínské manipulativní strategie 174
2.25 Machiavelli light – typické mocenské hry 178
2.26 Variace mocenských her 179
Princip obětního beránka 180
Divide et impera 181
3 Kouzelná skříňka číslo 2: Logické manipulace 185
3.1 Co je argument? 185
3.2 Genetický omyl 187
3.3 Kondicionální omyly 189
3.4 Černobílý pohled na věc 192
3.5 Omyl špatné alternativy 194
3.6 Falešné dilema 195
3.7 Záměna pojmů „jedenn“ a „každýý“ 197
3.8 Kauzální omyly 199
Náhodná korelace 200
Záměna příčiny s následkem 200
Chyba společné příčiny 201
3.9 Pesimismus 202
3.10 Skluzavka 204
3.11 Lavina precedentních případů 207
3.12 Klamná analogie 208
3.13 Nepřesná přesnost 210
3.14 Taktika s autoritou 211
3.15 Otrávená studna 213
3.16 Taktika evidentní skutečnosti 215
3.17 Taktika záruky 217
3.18 Taktika s tradicí 219
3.19 Taktika tabuizace 220
3.20 Taktika dokonalosti 222
3.21 Taktika nepodstatnosti 223
3.22 Taktika nevědomosti 224
3.23 Osobní útok 225
Přímý útok na partnera 226
Nepřímý útok na partnera 227
3.24 Útok na nestrannost 229
3.25 Taktika zásadovosti 231
3.26 Emotivně zabarvené formulace 232
3.27 Taktika podstrčeného názoru 233
3.28 Trik s trivialitou 235
3.29 Bludný kruh 236
3.30 Trik s množstvím 237
3.31 Trik s perspektivou pohledu 238
3.32 Změna významu 239
3.33 Pojišťovací taktika a záchranné lano 240
Mnohoznačné a vágní vyjadřování 240
Odvolávání se na skrytá omezení 240
Velký test manipulativních taktik 243
Řešení 245
Řešení k první kapitole 245
Řešení ke kouzelné skříňce číslo 1 249
Řešení ke kouzelné skříňce číslo 2 256
Řešení velkého testu manipulativních taktik 264
 
O Autorovi
Edmüller Andreas
Je nezávislý poradce ve firmě Projekt Philosophie. Hlavními oblastmi jeho činnosti jsou: management konfliktů, koučování, podpora týmů a leadership; vše také na mezinárodní úrovni . Kromě toho je vysokoškolským učitelem, vyučuje filosofii na Mnichovské univerzitě. Společně s Thomasem Wilhelmem je autorem několika úspěšných knih zabývajících se tématy argumentace, manipulace a m oderování.
Wilhelm Thomas
Působí od roku 1991 ve firmě Projekt Philosophie jako poradce a trenér pro veřejné instituce a mezinárodní organizace. Mezi oblasti, kterým se věnuje, patří leadership, trénink argu mentace a interkulturní komunikace.
Možno zakúpiť v:
https://www.grada.cz/velka-kniha-manipulativnich-technik-6649/

Comments are closed.