Modlím sa za ochranu pred Zlým- Zborníček modlitieb na každý deň

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. (Zjv 12: 11) ___________________________________________________________

        Naša viera nespočíva vo viere v moju vieru, ale vo viere v Boha:

 • v Jeho vernosť
 • v Jeho múdrosť
 • v Jeho moc
 • v Jeho dobrotu

Ak naozaj veríme, Že Boh sám seba robí zodpovedným za výsledky našej modlitby, môžeme urobiť svoju časť, ktorou je  modliť sa a potom ponechať výsledky na Neho.

Ako sa modliť vo viere:

 1. Obrátiť sa na Boha v úplnej dôvere, že On vie čo je najlepšie, že On nás miluje viac ako ktokoľvek iný a že má moc obsiahnuť všetko, čo potrebujeme
 2. Prijať ako normálne svoje pochybnosti o vlastnej nedostatočnosti
 3. Konanie viery, ktoré musíme urobiť, je modliť sa ( za chorého, za obrátenie, za deti,…atď. )
 4. Ponechať výsledky na Boha

Nasledujúce modlitby, okrem základných modlitieb Otče náš a Verím v Boha,  nech slúžia ako príklady. Postupne je dobré sa modliť vlastnými slovami na podnet Ducha Svätého, modlitbou vychádzajúcou zo srdca, s vierou a nahlas (prehlasujeme do duchovného sveta). Mocná je spoločná modlitba s manželkou, deťmi (Mt 18:20).

Pri  modlitbách je uvedených viacero možností, vyber si niektorú z nich, ktorá Ti je blízka.

Ak nie si veriaci a chceš zmeniť svoj život, modli sa modlitbu Prehlásenie Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a záchrancu a odovzdaj mu svoj život.

Obsah zborníčka základných denných modlitieb na ochranu seba a rodiny a  duchovného boja:

 1. Vyznanie viery
 2. Sklonenie sa pred Pánom v pokore a vyznanie svojej hriešnosti. Odprosenie za seba a svoju rodinu (manželku, deti,…). Prosba o očistenie od hriechov Ježišovou krvou.
 3. Modlitby odpustenia všetkým, čo bojujú proti mne, mojej rodine a majetku.
 4. Modlitby prikrytia a ochrany (pokropenie krvou nášho Pána Ježiša Krista, prosba o postavenie múru z Pánovej krvi okolo rodiny, majetku,…). Použitie posväteného  oleja, soli a vody.
 5. Božia výzbroj (manželka a deti sú pod manželovým krytím).
 6. Modlitby zrieknutia sa zla, lámania moci zla a rôzne príklady modlitieb duchovného boja
 7. Modlitby rozväzovania požehnania a žehnania rodine, priateľom, nepriateľom, predstaviteľom cirkvi, spoločnosti a židovskému národu.
 8. Prehlásenia do môjho života a do života mojej rodiny. Prehlásenie Pána Ježiša za môjho Pána – pri obrátení a upevnení viery.
 9. Príklady modlitieb za vnútorné uzdravenie, zlomenie generačných prekliatí a uzdravenie rodokmeňa, Okultizmus a jeho vplyv v generačnej línií 
 10. Ako  sa modliť a za čo sa modliť
 11. Príklady pre spoločenstvo – Pred a po duchovnom boji a modlitbe príhovoru

Pokračuj v čítaní

„Pane, nauč nás modlit se“

Přednáška (1. část) XcamP 2019

Přednášející: David Breidenbach
Překlad: Tomáš Ilgner
Tématem XcamPu 2019 je Modlitba Páně – Revoluční modlitba

Lukáš 11:1-4
Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království.
Náš denní chléb nám dávej každého dne.
A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A nevydej nás do pokušení .“

Matouš 6: 9-13
Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.

Přednáška (2. část) XcamP 2019

Prečo by sme sa mali modliť

JEŽIŠ POVEDAL, ABY SME SA MODLILI

„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (L 18:1). Mali by sme sa modliť jednoducho preto, lebo nám to Ježiš povedal a zdôrazňoval to vo svojom živote a učení. Skutočne neexistuje pre modlitbu lepší dôvod ako tento.

MODLITBA JE BOHOM SCHVÁLENÝ SPÔSOB NADOBÚDANIA VECÍ

JK 4:2 vraví: „Túžobne žiadate, ale nemáte… lebo neprosíte.“ Rozmýšľal si už niekedy nad tým, prečo nemôžeš rozpoznať Božiu vôľu pre svoj život, prečo nikdy nemáš žiadnu príležitosť viesť iných k Pánovi, alebo prečo stále vyzeráš, akoby si sa životom len potácal? Možnože si odpovede na svoje otázky od Boha nedostal preto, že si zlyhal v prosení. Boh chce, aby sme zažívali požehnanie z vypočutých modlitieb, rovnako aj zo spásy milovanej osoby, Božieho uzdravenia alebo úžasného zaopatrenia. No najprv musíme prosiť.

MODLITBA JE SPÔSOB, AKÝM NÁM BOH POMÁHA PREKONAŤ NAŠE ÚZKOSTI A OBAVY

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (F 4:6–7).

Po modlitbe za vyslobodenie poslal kráľ Jóšáfát pred armádu spevákov, ktorí zvelebovali Boha.  Spievali: „Ďakujte Hospodinovi, lebo Jeho milosť trvá naveky“ (2. KRON 20:21). A ich nepriatelia sa napadli navzájom. Jóšáfát rozumel, čo znamená predložiť svoju žiadosť Bohu s vďakyvzdaním.

Pokračuj v čítaní

Obedience

Obedience // Lindy Conant // Bethel WorshipU 2019

Lyrics:

Lord Jesus
We’re coming back to Your heart, Jesus
Where it’s all about simplicity
Simplicity of loving You
With my everything
It’s not about good works
Or something I can do to prove anything
But because I’ve seen a love, that changes everything
You didn’t die for me to show up on Sunday’s and Wednesday’s
You didn’t die for me to give ten percent of every cheque
You didn’t give Your life so I could seat on the sideline
But You gave it all, so I will give it all

Pokračuj v čítaní