Okultná symbolika ako súčasný fenomén medzi mladými ľuďmi

2. Zlo a okultizmus 

Pod okultizmom sa najčastejšie rozumie sústava náuk a praktík, založených na viere v skryté sily  pôsobiace v prírode  a vo  svete  vôbec. Okultizmus  je odvodený  z latinského  slovaoccultus, ktorého význam znamená skrytý, tajný. Okultizmom označujeme oblasť nad prirodzených javov, čiže nevysvetliteľných javov (Vella, 2003, s. 43). Tento pojem sa dnes nahrádza výrazmi ako parapsychológia a metapsychika, ktoré znamenajú „náuku o duševne neprístupnom“. Praktizovanie okultizmu je často podmienené používaním talizmanov, ktoré boli pomocou zariekaní spojených so zlým duchom – satanom. Hlavným zdrojom okultizmu sú často tzv. tajné náuky a praktiky východných náboženstiev, ktoré sa prejavujú aj v sektách. K okultizmu patrí aj „veštenie, horoskopy, vyvolávanie duchov a iné (vonkajšie – exoterické, vnútorné – ezoterické okultné náuky, parapsychológia, psychotronika, niekedy aj autohypnózaa hypnóza a prejavy sugescie a autosugescie  atď.)“ (Piťová,  M. – Piťo,  V.,  2001,  s.  447). V ľudovej  terminológii  sa  s týmto  pojmom stretneme  skôr  pod názvom čarodejníctvo. V okultizme ide o paranormálne  ovplyvňovanie a vnímanie, o nadprirodzenú silu, o nadprirodzené poznanie, o nadprirodzené vedenie a nadzmyslovú schopnosť. Okultizmus sa zaoberá:
 
udalosťami a činnosťami, ktoré siahajú za hranice našich piatich zmyslov (zrak, sluch,čuch, chuť a hmat) a závisia od schopností človeka (podľa všetkého),
tajomnými a skrytými vecami,
existenciou anjelských a diabolských síl, teda nadprirodzenými javmi.

Okultizmus je nevedeckou teóriou, v ktorej ide o  učenia a praktiky zaoberajúce sa vnímaním nadprirodzených síl, ktoré môžu byť dostupné, ale škodlivé vhodným osobám (médiám). Amorth  (2006,  s.  51)  vyjadruje  ohľadom okultizmu presvedčenie,  „že existujú sily alebo bytosti, ktoré bežnými prostriedkami ľudského poznania nie sú zachytiteľné.“ Okultizmus je vstupnou bránou pre nepriateľa – pre diabla. Okultista vyhľadáva sily, ktoré pochádzajú od zlého, Spasiteľa našiel niekde inde, myslí si, že ho už viac nepotrebuje vo svojom živote. Dôvodov pre vznik okultizmu môže byť viacero: Strach  z budúcnosti, túžba po  moci, fascinácia nadprirodzeným, duchovne slabá Cirkev, bankrot materializmu… Ten, kto sa začne zaoberať  okultizmom, vyhľadáva nadprirodzené  sily, ktoré  sú  mimo  neho samotného. Okultizmus sa prejavuje v rôznych formách: satanizmus, samotný okultizmus, a špiritizmus (podrobnejšie  budú vysvetlené v nasledujúcich  podkapitolách). Všetky  metódy, ktoré  sa usilujú čítať budúcnosť, čiže veštiť,  sú okultizmom (Vella, 2002). Najčastejšími formami, s ktorými sa  mladí  ľudia  stretávajú  aj  na  školách,  sú:  horoskopy, mágia, kyvadlo, psychotronika, kult orientálne náboženstvá, fenomén UFO, doštička Ouija, špiritistické seansy, veštenie z ruky, z kariet, z kryštálovej gule, z kávy, alebo čajových lístkov, ezoterika, numerológia, astrológia, iné.
 
3. Okultná symbolika medzi mladými ľuďmi

V rokoch 2009-2010 zrealizovali  prieskum,  ktorý  bol  predovšetkým zameraný na zistenie synkretických prvkov, ktoré prenikajú nielen do rodinnej výchovy, ale aj do výchov realizovaných v školách (etická,  náboženská,  občianska výchova). Cieľom prieskumu bolo analyzovať aktuálny stav prvkov a prejavov synkretizmu a s ním často spojeného okultizmu (a  jeho  symboliky) na školách. Prieskum bol realizovaný dotazníkom s otvorenými i uzavretými otázkami. Dotazník bol rozposlaný školám (zámerný výber) s inštrukciami k vypĺňaniu. Dotazníky boli rozposlané na školy, kde sa vyučuje etická výchova, náboženská výchova (evanjelická, rímskokatolícka, gréckokatolícka). Zber údajov a ich spracovanie bolo zrealizované koncom roku 2010 a začiatkom  roku 2011. Výskumnú  vzorku  tvorilo 400 respondentov, z čoho  bolo  223  dievčat  a 177 chlapcov vo veku  od  15-18  rokov  z  3 bratislavský ch škôl, ktoré si žiadali byť nemenované (kvôli citlivosti získaných údajov). Z výskumu (2009-2010) sme zistili, že na slovenských školách sa žiaci a študenti  často stretávajú práve  s prvkami  okultizmu, mágie, či  satanizmu.  Sú  konfrontovaní situáciami, v ktorých sa im nenásilným spôsobom ponúkajú sektárske prvky učenia. Často zaskočení akceleráciou doby nevnímajú nástrahy, ktoré môžu so zdanlivo nevinných prvkov spôsobiť nielen  ochudobnenie duchovného  života, ale aj realizáciu praktického synkretizmu a sekularizmu náboženského prostredia. Medzi najčastejšie okultné a sektárske prvky, s ktorými sa stretli naši respondenti (v školskom, rodinnom, či komunitnom zoskupení), sú:
 
Pentagram: symbolizuje vesmírneho alebo univerzálneho muža či ženu, je to päťcípa hviezda, päť vrcholov symbolizujeaj  celistvosť, číslo päť symbolizuje ľudskosť. Zo 400 respondentov to bolo 256, čo je 64 %.

Anch, egyptský kľúč, nílsky kľúč alebo aj kríž so slučkou: symbolizuje  večný  život.  Pri  tomto  kríži  sa   najviac kresťanov mýli. Ak je kríž z jedného materiálu, čiže aj slučka je z rovnakého  materiálu  ako  hlavná  časť, ide  o satanistický kríž. Ak je slučka z iného materiálu ako hlavná časť kríža, ide o kríž  tzv.  TAU,  ktorý  sa  v kresťanstve  bežne  používa. Dôležité  je  rozlíšenie  vertikálnej  časti,  čiže,  či  je  slučka súčasťou alebo len prvok na uchytenie retiazky… Často sú na kríži aj iné vyrazené motívy. Tento kríž nie je pôvodom satanistický. Satanisti ho len prevzali. Pôvodne ide o egyptský  symbol  života,  prechod,  resp.  kľúč  od  rieky  Níl,  vďaka ktorému  sa prechádzalo do večného života (Egypťania síce verili  v posmrtný život, ale v inom ponímaní ako kresťania). Tento symbol je často spájaný aj s plodnosťou, reinkarnáciou a diablom. Často je módnym doplnkom na šatách. Zo 400 respondentov to bolo 3341, čo je viac ako 85 %. 

Medzi okultné symboly zaraďujeme aj moderné symboly satanizmu, okultizmu, symboly New Age (v súčasnosti sa už transformuje do tzv. Next Age) a slobodomurárske symboly. Ide napríklad o tieto symboly: obrátený pentagram, obrátený kríž, číslo 666 (číslo Antikrista, za Ježišových  čias sa ním myslel cisár  Dioklecián), dnes toto číslo zastupuje Satana. Astrologický symbol Saturna a staroegyptský kríž ankh. 
 
Obrátený  pentagram  alebo  aj  Baphomet. Typický symbol satanistov. Ide o prevrátený  pentagram  a považuje  sa  za symbol  satanovho božstva. Symbolizuje démonizmus  a  čiernu  mágiu  (Moravčíková, Macháčková,2002,  s.  9). Používa  sa  pri  okultných  rituáloch, v čarodejníctve. Táto päťcípa hviezda symbolizuje  jedno  zo Satanových  mien,  „Rannú  hviezdu“. Môže, ale nemusí  byť obklopená  kruhom. Pentagram tiež zobrazuje Zlo: opakom piatich Ježišových rán a cností  má byt päť ramien. Často sa zobrazuje  aj  v kruhu. Ide  o satanistický symbol. Dva horné rohy označujú kráľovstvo Lucifera  (často  zobrazené  ako  rohy), dva dolné rohy označujú, že človek je bohom (často zobrazené ako uši). Niektoré hudobné skupiny prijali tieto symboly ako záruku k populárnej sláve… Zo 400 respondentov to bolo 196, čo je 49 %.

 
Obrátený kríž: je kresťanským výtvorom, nie satanistickým, aj keď  značí  odmietnutie  ktoréhokoľvek náboženstva, hlavne kresťanstva. Ukrižovaný dolu hlavou bol apoštol Peter, ktorý o to  požiadal, nechcel zomrieť smrťou podobnou Ježišovej smrti, lebo sa považoval za nehodného. Obrátený kríž sa dnes vyskytuje  na  obaloch albumov  metalových  a rockových skupín, ale aj v textoch ich piesní býva, žiaľ, obsiahnutý. Popiera sa tu obeta Ježiša, ktorý zomrel  „za  hriechy  ľudstva“.  Hovorí  sa  mu  aj  „južný  kríž.“  Ide  o cielené vysmievanie sa kresťanstvu a odmietanie Kristovho kríža. Ide o satanistický symbol.Často ho vidieť vo forme náušníc, tetovaní a pod.Tento symbol je znakom protestu proti cirkvi a kresťanstvu. Zo 400 respondentov to bolo 102, čo je viac ako 25 %.

Trojuholník: najčastejšie sa používa v mágii, čarodejníctve ako urieknutie niekoho alebo  vzývanie  démonov. Satanistické  rituály  sú  často  v priestoroch so sviečkami, ktoré tvoria trojuholník.Trojuholník je často symbolom aj slobodomurárov. V našom prieskume sa respondenti k tomuto symbolu nevyjadrili, resp. nepoznali ho. Získané údaje sa nedali numericky vyjadriť.
OkoVševediace oko alebo často nazývané aj Hórovo oko: ide o staroegyptský symbol, ktorý v súčasnosti používajú satanisti. Veľmi obľúbený námet k tetovaniu. Zo 400 respondentov to bolo 87, čo je viac ako 21 %.

Skarabeus, motýľ alebo iný hmyz: Sú imidžovými prvkami pri tetovaní. Ide o staré indické, ale aj egyptské symboly reinkarnácie,  prevteľovania sa. Tieto  symboly  sa  spájajú  aj s Belzebubom, čo v preklade znamená – „pán múch.“ Ide často o New  Age  symboliku. V súčasnosti  New  Age hlása, že ľudstvo prechádza zo zverokruhu rýb do obdobia vodnára a svoju dobu už nazývajú Next Age. Motýľ má veľkú  symboliku aj preto, že sa často rozmnožujú a žijú pri vodných plochách. Zo 400 respondentov to bolo 85, čo je viac ako 21 %.

 
666: ďalší moderný motív k tetovaniu. Najčastejšie partie tetovania sú krk, brucho, rameno… Často si ho aj zámerne ľudia vyberajú ako ŠPZ na svoje auto. Ide o číslo šelmy, resp. antikrista, ktorý je spomínaný aj vo Svätom písme. V čase Ježiša Krista, resp. po jeho smrti, bol týmto číslom označovaný cisár Dioklecián, ktorý ako šelma vraždil kresťanov. Zo 400 respondentov to bolo 43, čo je viac ako 10 %.
Atlantov prsteň alebo aj  náramok:  ide o symbol pôsobenia zla, zotročenia a odvrátenie sa od Krista ako Uzdravovateľa. Človek je vraj  chránený pred stresom, agresiou, nehodami, kliatbamia urieknutím. Zvláštnosťou  je, že človek postupne prestáva praktizovať kresťanský  spôsob  života. Tieto produkty sú často prezentované  v teleschopingoch. V našom  prieskume  sa  respondenti k tomuto symbolu nevyjadrili, resp. nepoznali ho. Získané údaje sa nedali numericky vyjadriť.

Jednorožec: ide skôr o symbol sexuálnej slobody, lesbicizmus, homosexualita, group sex a pod.  Ide  teda  o symbol  sexuálnej nezriadenosti  a bez akýkoľvek  obmedzení. Často sa zobrazuje v ponukových  letákoch a plagátoch mnohých siekt ako niečo normálne. V  našom  prieskume  sa respondenti k tomuto symbolu nevyjadrili, i keď ho poznali z  tzv. dúhových ( pride) pochodov, ktoré organizujú homosexuálne orientovaní ľudia. Získané údaje sa nedali numericky vyjadriť.

 
MIER alebo Nerónov kríž: v súčasnosti je najčastejším prezentovaným symbolom. Navonok vyzerá veľmi naivne.Tento symbol vôbec nevytvorili členovia hnutia Heapes,symbol je oveľa starší. Ešte z prvého storočia n.l.ho po prvýkrát použil cisár Nero. V podstate ide o obrátený kresťanský kríž, ktorému boli zlomené aj ramená práve preto, aby cisár vyjadril pád kresťanstva. Symbol zničenie kresťanstva a pokoja bez Krista.Často sa tento symbol označuje ako kuria noha alebo pacifka (s týmito termínmi sa skôr stretáme u slobodomurárov). Zo 400 respondentov to bolo 248, čo je viac ako 62 %.

Urán alebo aj keltský okultný symbol života: symbol, ktorý znázorňuje harmóniu človeka s vesmírom. Podobných symbolov je omnoho viac. Často sa spájajú s tzv.Feng Shui, čiže hľadaním najlepšieho a najmenej zaťaženého miesta negatívnej energie. Ak je tento symbol naviac previazaný kruhom, ide o okultný symbol starých Keltov, ktorí ho používali počas All-hailows, teda noci všetkých svetiel. Kruh znamená niečo dokonalé, ukončené. Kelti počas svojej „silvestrovskej noci“, ktorú slávili 31.10., obetovali svojim božstvám zápalné obety, ľudské obety (otrokov, zajatcov), pretože si potrebovali udobriť božstvo, ktoré nastupovalo od 1.11. Pre Keltov to bol začiatok nového roka, nového života, novéhoveku. Ich tematiku prevzali aj ezoterici, New Age, či Next  Age. Symboly predstavujú  aj  prepojenie  troch  svetov:  pozemského,záhrobného  a osláveného,  kde  žijú  keltskí  majstri. V našom prieskume za respondenti  vyjadrili, že symbol poznajú, no nevedeli, čo v skutočnosti vyjadruje. Získané  údaje  sa  nedali numericky vyjadriť.

 
Evil eye: tento symbol je medzi mladými ľuďmi často rozšírený. Medzi mladými ľuďmi je tento symbol nesprávne označovaný ako dobré oko, oko pozitívnej  energie  a pod. Označuje sa aj ako modré oko, oko Fatimy, či dokonca slovom Nazar. Avšak, opak je pravdou. Ide o oko stelesneného zla, diabla, satana. Diablovo oko je forma prekliatia, prenáša sa pohľadom. Mnoho kultúr propaguje, že práve toto oko spôsobuje zranenie alebo smolu osobe, ktorá ho nosí, resp. na osoby, ktoré ho zhliadnu. Pripisuje sa aj závisti vedomej i nevedomej. Nevedomá závisť, napr. pri pohľade na inú osobu (zle porobenie, urieknutie, uhranutie, uštknutie…) alebo aj dôraz na chválenie  osoby, napr. pohľad na  malé, či narodené dieťa, ktoré pri kontakte s takýmto človekom  plače, kričí a pod. Evil eye však môže tiež odkazovať na silnejšie, úmyselné prekliatie osobou, ktorá tento symbol nosí. Pôvod tohto symbolu je starý 3000 rokov. Poznali ho už starovekí Sumeri v Mezopotámii, ale pravdepodobne má oveľa staršie korene. Spomína ho aj Hesiod, Platón, Plutarch, Alexander Veľký, či neskôr aj Kelti. Symbol poznali  aj starovekí Egypťania, predkovia z územia dnešného Turecka, no najmä hinduistická India už pred  našim  letopočtom. V slovanských národoch je okom boha Perúna, Parona, Paroma (dodnes sa v niektorých krajoch ľudia expresívne  vyjadrujú Doparoma!, čo v podstate znamená nadávanie do diablov a pod.). V islamskej kultúre, Mohamed vyhlásil „vplyv zléhooka je fakt,“ zatiaľ čo v judaizme zlé oko je spomenuté niekoľkokrát v klasických textoch, vrátane  Starého  zákona.Tento symbol mal pomáhať pri urieknutiach, uštknutiach, či zloporebení, kedy  si  niektoré  obete  –  okrem  iného  –  umývali  aj  svoju  tvár  v tzv. čistcipriamom, či si zapaľovali zápalky pred zrak, aby sa zbavili negatívnej energie (o čistcipriamom sme sa  zmienili v druhej  kapitole). Často sa používa ako  módny doplnok  bez bližších – už spomenutých – negatívnych konotácií. V našom prieskume sa respondenti vyjadrili, že symbol poznajú, no nevedeli, čo v  skutočnosti vyjadruje. Získané údaje sanedali numericky vyjadriť.

Záver
Čo by sa dalo robiť ako prevencia v tejto oblasti? Jedným z riešení je poradenstvo so spirituálno-religióznym presahom. „Pod  pojmom poradenstva so spiritálno-religióznym presahom analogicky rozumie komplex odborných služieb poskytovaných ľuďom v ťažkých životných situáciách spojených so spirituálno-religióznou oblasťou. Nestotožňuje ho s poradenstvom ani v rámci vymedzenej tradície, ani náboženského spoločenstva, ale v kontextoch všeobecných zákonitostí duchovného života.“ (Kuzyšin, 2012, s. 37). Klient je človek, ktorý skúma a hľadá pomoc v otázkach spirituality, nezávisle  na inštitúcii, ktorá reprezentuje konkrétnu tradíciu, v ktorej  je duchovný život realizovaný. „Títo ľudia by samozrejme mohli k riešeniu svojho problému využiť možnosti, ktoré poskytuje ich vlastná náboženská inštitúcia, napriek  tomu  sa  im  zdá  byť  vhodnejšie  obrátiť  sa  na  nezávislé duchovné poradenstvo napr. preto, že niektoré otázky považujú za nevhodné k tomu, aby boli položené autorite, ktorá bola schválená náboženskou inštitúciou.“ (Kuzyšin,  2012,  s.  37). Poradenstvo so spirituálno-religióznym presahom sa zameriava predovšetkým na (Vojtíšek,2008, s.143): prevenciu  pred manipulačnými formami religiózneho pôsobenia; nepriamu konzultačno-intervenčnú činnosť v oblastiach deštruktívnych foriem religiózneho pôsobenia; rehabilitáciu klientov od vplyvu siekt sektárstva – tzv. výstupové  poradenstvo; psychosociálnu problematiku náboženskej konverzie; religiomanické stavy; psycho spirituálnu krízu; religióznu frustráciu  (alebo  náboženský  burn-out); religiózno-adaptačný konflikt;akútne až hraničné  krízové situácie  so spirituálnym  podtextom; konzultačno-informačné oblasti poradenstva so spirituálno-religióznym presahom. Tematické oblasti poradenstva so spirituálno-religióznym presahom si aj pre tieto skutočnosti určite zaslúžia hlbšiu pozornosť, ktorá sa zameria predovšetkým na tvorbu efektívnych metodických postupov a teoretického základu overeného aplikovaným  alebo  základným  komparatívnym  výskumom.  Z praxe (školy, občianske združenia, ale aj zo samotných rodín) vieme, že špecifické poznatky tohto hraničného odboru  by  reálne  využili  nielen  sociálne,  ale  aj psychologické  a  pedagogické poradenstvá, resp. centrá sociálneho poradenstva.
 
Okultizmus  je rozmanitý, má za úlohu okrem veštenia budúcnosti aj odhaľovať minulosť, skryté  veci, ale  aj súčasnosť. Všetky tieto praktiky okultizmu majú svoj  pôvod v pohanstve. Dnes sa vyzdvihujú  rôzne  praktiky,  ktoré súvisia  s okultizmom. Ľudia na ne kladú dôraz pre ich históriu a zaujímavý orientálny nádych. Občas sa pod rúškom zábavy bagatelizujú  dôležité  fakty, ktoré zostávajú akoby nepovšimnuté. Spoločnosť chce  ľuďom ponúknuť akoby nový synkretizmus, polyteické chápanie Boha. Mnohí mladí ľudia sa stávajú fanúšikmi satanizmu len preto, aby zaujali svojich kamarátov, či blízkych, potrebujú kamsi zapadnúť,  resp.  byť  „IN.“  Zástancovia  okultizmu či satanizmu  často protestujú  proti zaužívaným hodnotám. Na jednej strane propagujú svoje aktivity, na strane druhej sa nesnažia o akúsi subjektívnu  popularitu. Najväčším  diabolstvom v dnešnej  dobe  je skutočnosť, že mnohí  spochybňujú existenciu diabla  a satanizmus a často  aj  okultizmus demonštrujú  ako naivnú záležitosť voľno časových aktivít. Ľudia by nemali spochybňovať niečo, resp. niekoho, ktorý môže ľudstvo – aj vďaka pochybnosti – zbaviť elánu v ich živote!
 
Zoznam bibliografických odkazov
AMORTH, G. 2006. Exorcisté a psychiatři.  Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. s.51. ISBN 80-7192-981-6.
GAVENDOVÁ, O. 2006. Filozofia náboženstva. Bratislava: Vydavateľstvo UK. 128 s. ISBN80-223-2152-4.
HAHN, S. 2008.  Otec, čo plní sľuby. Bratislava: Redemptoristi – Slovo medzi nami. 304 s.ISBN 80-968638-4-3.
HOOVER, D. W. 1993. Ako odpovedať na…OKULTIZMUS. Liptovský Mikuláš : Tranoscius.46 s. ISBN 80-7140-033-5.
JOURNET, CH. 1998. Zlo. Praha: Krystal OP. 272 s. ISBN 85929-24-4.
KUZYŠIN,  B.  2012.  Vybrané  sféry  pomáhajúceho  procesu  so  spirituálno-religióznympresahom. Interdisciplinárne výskumné a aplikačné reflexie. Prešov: PBF. s. 37-42.MADRE, P. 2007. Uzdravení a exorcizmus. Jak rozlišovat. Praha: Nakladatelství Paulínky. s.35.  ISBN 978-80-86949-31-4. 
MORAVČÍKOVÁ,  M.  –  MACHÁČKOVÁ,  L.  2002.  Satanizmus. Bratislava  :  Ústav  prevzťahy štátu a cirkví. s. 9. ISBN 80-968559-9-9.
PIŤOVÁ,  M.  et  PIŤO,  V.  2001.  Slovník  cudzích  slov.  2001.  Bratislava  :  Jazykovévydavateľstvo Kniha-Spoločník. s. 447. ISBN 80-88814-16-2.
RODION, J. 2000.  Ľudia a démoni. Prešov: Náboženské vydavateľstvo Petra.  s. 153. ISBN80-8900709-0.
STÖRIG, H. J. 2007. Malé dejiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství s. r.o. 658 s. ISBN 978-80-7195-206-0.
ŠÍP,  M.  2010.  Duchovné  poradenstvo  ako  súčasť  edukácie  v oblasti  sociálnej  práce.  In Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti sociálnej práce (Biblicko-teologické a sociologickévýchodiská) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14.-15. júna2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: PU. s.71.
TOMÁNEK, P. 2011. Nenápadný atak na vieru. In Zrno, č. 36, 2014. TOMÁNEK, P. 2013. Symbolika okultizmu a satanizmu: hodnoty súčasnej mládeže? In Učiteľ a hodnoty.  Európske hodnoty a kultúrne dedičstvo – výzva pre vzdelávanie.  Ružomberok : Verbum, 2013. 487 s. s. 285-305 (kapitola 4.2). ISBN 978-80-561-0089-9.
TOMÁNEK, P. 2013.  Diabol: Božie stvorenie? – nástrahy v súčasnej spoločnosti a rodine.Brno : Tribun, 2013. 156 s. ISBN 978-80-263-0529-3.
TOMÁNEK, P.  2014. Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblastisociálneho poradenstva. Brno : Tribun, 2014. 248 s. ISBN ISBN 978-80-263-0715-0.
VAN DAM, W. C. 1991. Okultizmus a křesťanská víra. Havlíčkův Brod : ICHTHYS. s. 1-2.ISBN 80-85397-02-1.
VELLA, E. 1997. Zlých duchov vyháňajte. Zo skúseností exorcistu. Zvolen: Združenie Jas. 36s. ISBN 80-88795-43-5.VELLA, E. 2002. Ježiš, môj uzdravovateľ. Per Immaculatam. 272 s. ISBN 80-968854-0-5. 
VELLA, E. 2003. Zlý duchovia a exorcizmus. Bratislava: Per Immaculatam. 80 s. ISBN 80-968854-1-3.
VELLA, E. 2008. O satanovi. Bratislava: Per Immaculatam. 266 s. ISBN 978-80-970006-3-9.
VOJTÍŠEK, Z. 2008. Duchovní poradenství v interkultúrni společnosti. In KRAHULCOVÁ,B. (ed.): Kontexty sociálni a charitatívni práce. Sborník katedry psychosociálnich věd a etiky.Praha. s. 143. 


Viac tu: https://victus4.webnode.sk/products/okultna-symbolika-ako-sucasny-fenomen-medzi-mladymi-ludmi-occult-symbolism-as-the-current-phenomenon-among-young-people-/

Comments are closed.