Veštenie

Astrológia a horoskopy
Základom astrológie je viera, že nebeské telesá a história sveta sú navzájom späté, že postavenie planét, hviezd a komét vplýva na chod dejín. Takýmto spôsobom sa vysvetľujú rôzne výrazné udalosti, či narodenie, alebo smrť slávnych osobností. Keďže pohyb nebeských telies je cyklický, astrológia porovnávaním minulých udalostí a adekvátnych planetárnych pozícií predpovedá budúce udalosti, ktoré by mali kopírovať postavenie a udalosti z minulosti.
Pôvod astrológie možno sledovať v Mezopotámii, kde sa rozvíjala v spojení s astronómiou. Na rozdiel od nej však vysvetľovala význam postavenie hviezd, a ako interpretácia osudu patrila táto úloha kňazom. V jej prenesení do grécko-rímskeho sveta sa z určovania všeobecnej budúcnosti stalo predpovedanie budúcnosti jednotlivca, čo sa dnes teší veľkej populárnosti. Tento smer sa nazýva natálna astrológia. (Okrem nej existuje ešte tzv. mundiálna, ktorá obdobným spôsobom predpovedá budúcnosť národov a sveta.)
Natálna astrológia určuje život človeka od jeho narodenia, lebo len z tej doby ho pokladá za samostatnú bytosť (už tu sa odhaľuje je nebiblický a nekresťanský charakter a postoj k životu človeka), dokáže tento moment pevne vydeliť a prideliť mu presné postavenie planét, slnka a mesiace, ktoré by mali najviac vplývať na vnútorný a vonkajší svet človeka. Okrom toho významným sa chápe aj vplyv jednotlivých planét Slnečnej sústavy, ktoré boli pomenované podľa rímskych bohov, čo nie je náhoda a má význam najmä v špecifikácii charakterov. Tak sa napr. človek narodený pod znamením Merkúra chápe ako poslík, Marsa ako drsný a bojovný, Jupitera ako riadiaci a pod.

Karty, chiromantia,  numerológia

Karty – Techniku predpovedania budúcnosti používali už starí Rimania v vide kamenných tabličiek so symbolmi. Neskôr sa objavili karty s obrázkami, ktoré konkrétne vyjadrovali rôzne životné udalosti, napr. červená sedma lásku, piková desiatka šťastie a pod. V súčasnosti sa ňou ľudia zaoberajú v zmysle zábavy a fantázie, či biznisu, no nájdu sa aj takí, ktorí seriózne predpovedajú budúcnosť využívajúc rôzne schopnosti.
Jednou z nich je neobvyklá forma telepatie, ktorá odkrýva veštcovi život klienta a jeho dôveru. Jej pôvod možno ťažko pokladať za Boží. Okrem nej sa však veštenie často uskutočňuje určitou formou ovládnutia duchom, kedy sa veštec stáva médiom a vyslovuje jemu neznáme informácie. Tento jav je však jasným špiritizmom, o ktorom sme sa už skôr vyslovili. Proti takejto forme veštenia svedčí aj prípad z Lk 16,16-18, kedy sv. Pavol vyháňa ducha proroctva z dievčiny, ktorá síce prorokovala pravdu o apoštoloch, no bol to zlý duch, ktorý týmto chcel oklamať ľudí, a ktorého sv. Pavol rozpoznal.

Chiromantia (čítanie z ruky) má tiež rímsky pôvod a je zviazaná s chirológiou (vysvetľovanie línií) a grafológiou (vysvetľovanie rukopisu). Ruka je rozdelená na niekoľko častí, predstavujúcich základné línie srdca, hlavy, života a osudu, a sedem hrbolčekov, ktoré sú zviazané s rímskymi božstvami, či neskôr nebesnými telesami Merkúr, Apolón, Saturn a Jupiter. Zmysel a spôsob predpovedanie je podobný kartám.
   
Numerológia, ako aj všetky okultistické praktiky, má svoj pôd v pohanstve. Úzko sa spájala s menami, ktoré boli chápané ako symbol človeka. Zneužitie mena sa rovná zneužitiu človeka. Preto boli mená často používané v mágii obdobne ako figúrky. Táto forma mágie pretrváva dodnes najmä v primitívnych kultúrach, kde zo strach pred počarovaním, dávajú človeku dve mená – oficiálne, ktoré vystupuje ako krycie, a vlastné, ktoré je známe len matke človeka.
Numerológia rozpočítava písmena mena človeka, aby určila jeho číslo a tým predznačila jeho budúci charakter, osud. Každé číslo má totiž svoj charakter a význam. Napr. jednotka prvenstvo, dvojka podriadenosť, trojka úspech a pod. Tieto vlastnosti by mali charakterizovať človeka, poprípade predpovedať historickú udalosť podľa jej dátum.

Vplyvy veštenia – astrológie, numerológie, chiromantie, kárt
Postoj Cirkvi je voči všetkým, nie od Boha daným darom, jasnovidectva, rovnaký a jasný: Treba zavrhnúť všetky formy veštenia: utiekanie sa k satanovi alebo démonom, vyvolávanie mŕtvych a iné praktiky, o ktorých sa ľudia nepravdivo domnievajú, že by mohli  „odhaliť“ budúcnosť.  Radenie sa s horoskopmi, astrológia, čítanie z ruky, predpovede osudov z vonkajších znakov, jasnovidectvo, utiekanie sa k médiám, to všetko skrýva v sebe túžbu ovládnuť čas, dejiny a nakoniec človeka, snahu  nakloniť si skryté mocnosti. Je to v protiklade s úctou  a vážnosťou, zahrňujúcou v sebe aj pokornú bázeň, ktorými sme zaviazaní jedine Bohu. (KKC 1216)
Katechizmus Katolíckej Cirkvi tak konkrétne vymenováva všetky dôvody, pre ktoré je treba veštenie odmietnuť:
1. túžba po ovládaní – ako sme už v úvode vyššie spomínali, ide o prvotné pokušenie „Budete ako Boh“. Tzv. veštci, ktorí sa často ukazujú v médiách, ak aj nespolupracujú so zlými silami, zneužívajú dôverčivých ľudí, aby ich tak mohli manipulovať.
2. odpor k čnosti nábožnosti, ktorou sa človek odovzdáva Božej prozreteľnosti v dôvere a ku ktorej nás sám vyzýva: „Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo Čo budeme piť ?“… Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6,31-33). Božia Prozreteľnosť, to sú dispozície, ktorými Boh vedie s múdrosťou a láskou všetky stvorenia až k ich poslednému  cieľu. (KKC 321) Prejavená nedôvera, hoci aj zo zvedavosti, je hriechom proti 1. Božiemu prikázaniu, na ktorom pohorel aj kráľ Dávid v snahe spočítať obyvateľstvo (porov. 2Sam 24).

Astrológia
Ako je známe, vychádza z pohanských kultov blízkeho východu. V charakteristike človeka a jeho osoby vo vzťahu k planétam, pomenovaným podľa pohanských bohov, sa odzrkadľujú črty bohov pohanskej mytológie, čo je pokračovaním pohanských kultov. To vyjadruje aj ich nespojiteľnosť s kresťanskou vierou v jedného Boha. Lebo kým na kresťanskej strane je dobrotivý Boh, ktorý v láske tvorí človeka, stará sa o neho, a pritom mu necháva slobodu, na druhej strane sú hviezdy, ktoré tiež stvoril Boh ako neživé nebeské telesá, by mali podľa astrológov obmedzovať rozumné bytosti. Jediný vplyv, ktorý by sa im dal priznať jej jedine vo fyzikálnom zmysle gravitácie, svetla, ale nič viac.
Proti vplyve hviezd a ich charakternosti sa vyslovuje aj fakt objavenia posledných planét, ktoré neboli známe v staro- a stredoveku, a tým nezodpovedajú astrologickému systému. Aj známy astronóm – astrológ Kepler vyvracia opodstatnenosť vieru v silu hviezd: „Pre mňa je astrológia neznesiteľná, no nutná krádež. Ja sa musím podriadiť hlúpej zvedavosti, aby som si zabezpečil svoje ročné výdavky, titul i bývanie. Astronómia je múdrou matkou, kým astrológia hlúpou dcérou, ktorá sa predáva každému, kto jej zaplatí, aby tak mohla zabezpečiť svoju múdru matku.“
No napriek tomu vidíme, že aj uprostred kresťanských spoločenstiev, a tým viac v sekularizovanej spoločnosti, je veľmi rozšírená a obľúbená prax čítania horoskopov, nosenia znakov zverokruhu a pod. Horoskopy sú pevnou súčasťou každého periodika. Dokonca aj v katolíckom kalendári nemeckých verbistov sú vyznačené momenty nástupu jednotlivých znamení zverokruhu. Ruské rádiostanice vysielajú horoskop dvakrát za hodinu. Síce často ide o prázdne a vymyslené reči, no ľudia veria aj týmto nezmyslom a zbytočne ohraničujú svoju ozajstnú slobodu, ktorú im garantoval Boh.
Nebezpečenstvom astrológie a viery v horoskopy spočíva aj v ich blízkosti s mágiou, ktorej skutky napodobňuje. Tak napr. rôzne magické praktiky uzdravenia je potrebné robiť v konkrétny moment konštelácie planét. Podobne sa človeka riadi pri výbere najvhodnejšieho a najvýnosnejšieho momentu predaja, kúpy, liečby, výberu partnera a pod. Praktických rozdielov tu takmer niet.

Numerológia, chiromantia, karty
Mnohé príklady z vykladania kárt, alebo rúk dosvedčujú, že aj keď nejde o pravé veštenie, sú ľudia podrobení istej forme sugescie, ktorú nevedomky sami pomáhajú uskutočňovať vo svojom živote, čím sa presviedčajú o „pravosti veštca“, ktorého orákulá sú tak široké, že by sa dali natiahnuť na hocakú životnú situáciu (podobne ako horoskopy). To je základ úspechu veštca a nebezpečenstvom, ktoré môže človeka priviesť ku tragickým koncom viery i života. Najlepšou ochranou pre týmto nebezpečenstvom je odmietnutie takýchto praktík a aktívny sviatostný život.
Numerológia
Nezmyselnosť vypočítavania a otroctva čísel vyvracia rozdvojená prax vyčíslovania písmen, ktorá sa riadi buď moderným rozdelením cifier od 1 po 9 písmenám latinskej abecedy, alebo starým hebrejsko-gréckym systémom, kde je iné poradie písmen a chýba číslo deväť. To dovoľuje dvojaké vysvetľovanie jedného mena, čo môže byť absolútne odlišné. A opäť jediným fungujúcim efektom nie je proroctvo – veštecká matematika, ale jedine sila sugescie.
Prevzaté z:http://www.misie.sk

Comments are closed.