Přišel osvobodit zajaté – svedectvo z duchovného boja

Sedmnáct let byla Elaine, jedna z největších čarodějnic USA, vydána satanu. Pak se setkala s Rebekou, věrnou Kristovou služebnicí… Cílem knihy je ukázat, jak různými způsoby Satan a jeho démoni působí dnes ve světě, jak proti nim účinně bojovat a také, jak můžete být z područí Satana osvobozeni

Ku stiahnutiu:

czech_prisel_osvobodit_zajate_r_brown

Prevzaté z:

http://www.divinerevelations.info/czech/

 

Tvoje chvála je setbou, která vzejde

Bůh nás vyvádí ze soběstřednosti do našeho poslání. Pomazává nás svým Duchem, abychom své poslání mohli naplnit. Jsou to jeho schopnosti, nápady, moudrost, zjevení, síla, odvaha atd., kterými nás vyzbrojuje. Pokud nepřijmeme toto poslání ke službě druhým, něco podstatného bude v našich životech stále uzavřeno. Ohromný potenciál ukrytý v nás je totiž uvolňován skrze dávání. Skryté poklady jsou připraveny k objevení pro ty, kteří chtějí být požehnáním pro své okolí.

Duch Panovníka Hospodina je na mně, protože mne Hospodin pomazal. Poslal mne přinášet radostnou novinu pokorným, ovázat rány zlomeným v srdci, vyhlásit zajatcům propuštění a vězňům otevření žaláře; vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha; potěšit všechny truchlící; zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. (Iz 61,1-3)

Bůh nás potěšuje, uzdravuje a vyvádí z různých spoutaností, abychom to mohli dávat dál. Když to děláme, vstupujeme do stále větší svobody. Bůh nám dává skrze Kristův kříž svoji záměnu: místo zahanbení okrasu, místo truchlení radost a místo malomyslnosti závoj chvály. Ve víře máme tuto záměnu přijmout a chodit v ní.

Zastavme se u ducha malomyslnosti a závoje chvály. Jsou to protiklady, které se navzájem vylučují. Když jsi vděčný a chválíš Boha, duch malomyslnosti nemůže ve tvém životě působit – nesnese chválu a vděčnost. Tento oděv chvály postupně zahaluje celou tvoji osobnost. Chvála a vděčnost osvobozuje tvoje myšlení, pocity, vůli, vzpomínky, představy i výhledy. Začíná to v malém, často bez jakýchkoli libých pocitů, děkuješ za drobné věci okolo sebe, ve svém životě i v životech svých bližních. Nakonec děkuješ i za zkoušky, kterými procházíš, i za své nepřátele, protože víš, že ti vše napomáhá k dobrému.

Ježíš řekl velmi důležité prohlášení o době, ve které se nacházíme: Ale přichází hodina, a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanět Otci v duchu a pravdě; vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Bůh je duch, a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a pravdě. (J 4,23-24)

Pokračuj v čítaní

Duchovní boj – Kristovo víťezství nad světem, telem i mocnostmi temna

Z obsahu:

1. Boží zbroj:Zamyšlení nad Efezským 6, 10-20

Moc musíme v duchovním boji uplatňovat s velkou obozřetností, abychom si byli jistí, že ji uplatňujeme správnym způsobem a proti správnemu nepříteli.

2. Pozor na Satanovy ostny

Sedm způsobů, kterými se nepřítel snaží ochromit pastory.

3. Tři perspektivy na duchovní boj z pera českých autorů

4. Souboj ideí, konceptů a myšlenek

Duchovní boj se často odehrává v oblasti idejí, konceptů a myšlenek. Jak se tedy mohou pastoři a křesťané obecně sebavědomě do této bitvy postavit?

5. Životní filosofie a neviditelný svět

Nesprávne zformovaná životní filosofie je nebezpečná a snadno podléha démonickému klamu. Avšak správne zformovaná filosofie založená na biblické pravdě umožňuje veřícím rozpoznat démonickou aktivitu a ovlivnit jejich reakci na neviditený svět.

6. Démonické síly a život křesťana: Jakým způsobem ďábel ovlivňuje veřící

Písmo potvrzuje realitu  duchovního světa. Západní křestané, včetně evangelikálů a letničných, jsou však jen s velkými obtížemi schopni vysvětlit a popsat tuto neempirickou dimenzi reality. Špatná diagnóza tak může bránit v nalezení východisek pro ty, kdo bojují s problémy.

Pokračuj v čítaní