Emocionálna manipulácia: Bojovali ste už niekedy bitku niekoho iného?

Emocionálne a iné manipulácie nie sú nijaká zriedkavosť – a to dokonca ani na pracovisku. Ľudia sú rôzni – niektorí svoje ciele dosahujú vlastnou aktivitou, ďalší z nejakého dôvodu na dosahovanie svojho cieľa používajú iných. A ten dôvod nie je len jeden – aj manipulátorov je viacero typov, od nevinného „červa“, ktorý sa snaží vyhnúť nepríjemnej situácii alebo následkom vlastného zlyhania, cez „dramatickú divu“ bažiacu po pozornosti až po skrytého psychopata, ktorý manipuluje nie kvôli výsledku, ale kvôli uspokojeniu z emocionálnej frustrácie svojej „obete“.

Manipulácia v partnerskom vzťahu

Manipulácia médiami je zjavná a som presvedčená, že ju možno aj ľahšie reflektovať než manipuláciu v medziľudských vzťahoch, ktorá je zakrytá nánosmi emocionálnych vrstiev s našimi príbuznými, respektíve životnými partnermi. Samotní partneri manipuláciu ako problém alebo prvok disharmónie či nespokojnosti reflektujú len s ťažkosťami. Zvyknú si uvedomiť partnerovu dominanciu či neustále presadzovanie jeho vôle, aroganciu alebo netoleranciu. Často im ostane len pocit nespokojnosti, že sa vo vzťahu necítia príjemne. Chýba im sloboda. Tento príspevok sa prelína s niektorými dosiaľ publikovanými prácami, informuje o najrôznejších prejavoch manipulácie v partnerovi a ponúka teoretické návrhy riešení týchto situácií. Od iných publikovaných prác, s ktorými som sa konfrontovala, sa článok líši prepojením transakčnej analýzy s manipuláciou, skúmaním partnerskej komunikácie ako možným prediktorom a ukazovateľom manipulatívneho správania a rozoznávaním preferencie životných postojov, ktoré svojim pôsobením manipuláciu vo vzťahu podporujú.

Jak se chránit před manipulací

Prvním krokem bude zjištění, zda člověk, který nás trápí nebo sabotuje naší práci, není manipulátor.

Truchlení nad ideální komunikací s manipulátorem

Truchlení nad ideální nebo normální komunikací spočívá v přijetí skutečnosti, že se s manipulátorem „normálně“ komunikovat nedá! Avšak přesto dále chováme naději, že přimějeme dotyčnou osobu, aby se změnila. Naděje nám dodá trpělivosti, dále se pokoušíme vztah někam směrovat, ale naše snažení nám přinese jen další trápení a vztah se stává nezvladatelným stresorem. Je proto třeba, že změnu přestaneme očekávat, protože přeměny manipulativních osobností jsou nesmírně vzácným jevem. Pokud se stále držíme přesvědčení typu „nakonec snad pochopí, že takovým způsobem nás k lepší práci nemotivuje“, „je důležité dobře vycházet s kolegy“ apod., znamená to, že stále ještě doufáme v ideální vztahy a hodláme ctít své zásady za každou cenu. Řídíme se svými zásadami a ideály, nikoliv skutečností, že naše vztahy jsou naplněny utrpením.

Aké sú účinné komunikačné nástroje proti manipulácii?

Musíte klásť správne otázky
          Medzi najčastejšie používané účinné ochranné komunikačné nástroje voči manipulácii patrí správne a cielené používanie otázok. Otázky sú užitočnými pomocníkmi vo chvíli, keď sa situácia začína komplikovať alebo na scénu prichádzajú emócie. Vhodné otázky pomáhajú:
viesť rozhovor stručne,
zamedzovať, aby sa partner vyhýbal odpovediam,
podporovať partnera, aby povedal svoj názor,
získať dôležité informácie,
od začiatku zapojiť partnera do rozhovoru,
vyhýbať sa konfrontáciám a nachádzať elegantné východiská zo slepých uličiek.

Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA
 je to schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi
schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
rešpektuješ svoje práva i práva druhých
dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať
Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)
si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu
vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí
dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu
autenticky prejavuješ svoje emócie
 primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
si schopný vyrovnať sa s kritikou
dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment

Zhubné kulty a sekty – psychická manipulácia

Z obsahu priloženého článku (kliknutím otvorenie) – Zhubné kulty a sekty:

*ZHUBNÉ KULTY A SEKTY
* ČO JE TO KULT
* AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY
* AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE
* ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE
* AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA
* VODCA KULTU
* AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV
* TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA
* DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO ZHUBNOM KULTE

Zdroj: http://www.integra.fost.sk/clanky/kulty.pdf

 Pre hlbšie štúdium o sektách a ich rozlišovanie doporučujeme kresťanský časopis ROZMER : https://rozmer.sk/sk/articles/theme/44?sessidfa1349e41bd27c2f1a963002af2d919f=0a68b83e41190922f5cd2df7c7e19dd3

Sekty využívajú vyspelé techniky manipulácie

Človek odjakživa túži niekam patriť. Chce byť súčasťou spoločenstva, kde je rešpektovaný a prijímaný. A niekedy je kvôli tejto prirodzenej ľudskej túžbe ochotný obetovať naozaj veľa. A práve to si uvedomujú sekty a radikálne náboženské hnutia, na ktoré môžeme naraziť aj v súčasnosti. „Slovo sekta pochádza z lat. slov secta/sequi, čo znamená nasledovať. Sekta má svojho vodcu, ktorého členovia musia nasledovať,“ opisuje Marián Baťala z občianskeho združenia Prometheus.

Sekty používajú rôzny techniky manipulácie.
Medzi najpoužívanejšie patrí ovládanie strachom. Napríklad, že za nedodržanie nejakého pravidla alebo spáchania hriechu vás čaká trest. Niektoré náboženské spoločenstvá hlásajú aj to, že nebo je tu iba pre hŕstku vyvolených a práve ich učenie je jedinou cestou, ako sa tam dostať. „Kvôli strachu ľudia konajú tak, ako ten, čo manipuluje, chce.“
Medzi kontroverzné náboženské spoločnosti u nás patria aj Svedkovia Jehovovi. V minulosti boli považovaní za sektu, dnes ide o registrované náboženské hnutie.
Mnohí ľudia však Svedkov Jehovových považujú za sektu aj v súčasnosti. „Myslím si, že na Svedkov Jehovových nepasuje ani jedna z definícií sekty,“ obhajuje člen náboženskej spoločnosti Anton Oberhauser.

Prevenciu v oblasti siekt na Slovensku ponúka občianske združenie Integra. Jeho predsedníčka Ivana Škodová sa už niekoľko rokov venuje ľuďom, ktorí podľahli vplyvu siekt. „V poslednej dobe sa stretávame s problémami ľudí, ktorí sú členmi aj rôznych kresťanských spoločností.“
Na Slovensku dnes máme 18 registrovaných cirkví. Podľa odborníkov však niektoré z nich môžu vykazovať znaky siekt. Čím viac je človek v tejto oblasti vzdelaný, tým menšie je riziko, že vplyvu siekt podľahne.
Zdroj + dostupné video o manipulácií v sektách:
   https://www.tvkosice.sk/video/583f06c14526ca488e241d9b
Sektám, okultizmu a rôznym aktuálnym témam kresťanského života sa venuje i kresťanský časopis ROZMER (vrele odporúčame). Odkaz na stránku časopisu (kliknutím sa presmeruje na web časopisu):
https://rozmer.sk/sk/articles/theme/111

Psychická manipulácia v sektách

Vážená redakcia, po rozpade totalitného ateistického režimu sme zaznamenali rozmach rozličných, u nás dosiaľ netradičných náboženských spoločenstiev. Orientovať sa na súčasnej duchovnej scéne je pre mnohých z nás zo dňa na deň ťažšie. V súvislosti s presadzovaním mnohých siekt sa čoraz častejšie hovorí o psychickej manipulácii, ktorú na svojich obetiach praktizujú. O čo vlastne ide?
Priznajme si, že istej manipulácii sme vystavení každý deň. Médiá, reklamy, politické „prekáračky”, to všetko na nás pôsobí s cieľom, aby niekto ovplyvnil verejnú mienku, získal pozornosť ľudí či vymámil z našej čoraz tenšej peňaženky neľahko nasporené peniaze. Manipulácia s ľudskou psychikou, ako sa praktizuje v náboženských sektách, je však oveľa závažnejším fenoménom. Nevyžaduje od nás iba jednorazový akt, ako pri kúpe tovaru alebo vhodení volebného hlasu do urny, ale vytvára v človeku bezhraničnú a otrockú závislosť oberajúcu ho o vlastnú identitu. Avšak nebezpečné na tom je práve to, že ten, kto je manipulovaný, to ani nespozoruje, ba naopak, má pocit, že našiel drahocennú „perlu”, bez ktorej jeho ďalší život nemá zmysel.

Zmanipulovaný človek pri vstupe do sekty zažíva pocity šťastia a naplnenia, preto je ochotný s absolútnou oddanosťou robiť to, čo sa od neho vyžaduje. A o to tam v podstate ide.
Kam až môže človeka priviesť manipulácia a ako z neho postupne urobí bábku v rukách manipulátora, zbaviac ho jeho vôle a dôstojnosti, hovoria mnohé svedectvá tých, ktorí nabrali odvahu vymaniť sa z područia siekt. Aby človek prijal deštruktívnu autoritu guru a bol od neho čoraz závislejší, používajú sa v sektách rozličné techniky psychickej manipulácie. Netreba zdôrazňovať, že s vývojom psychológie, jej poznatkov a praktických skúseností sú tieto formy čoraz prepracovanejšie a tým aj rafinovanejšie a nebezpečnejšie.
Známy americký psychológ Leon Festinger tvrdí, že úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia riadenia jej troch základných zložiek: správania, myslenia a emócií.

Jak se bránit psychické manipulaci – UMĚNÍ ŘÍCI NE

Skutečný důvod, proč se prodavači podaří získat váš souhlas, pokud je profesionál a dostatečně vytrvalý, spočívá v tom, že velké množství lidí se slova NE nepodvědomě obává.
Ke slovu ne se už od samotného dětství stavíme negativně. Je nezdvořilé říci někomu ne. Tohle slovo je špatné a dobrého člověka jím můžete urazit. Lidé si k tomuto slovu vytvářejí negativní vztah a jsou přesvědčeni, že pokud někomu řeknou ne, dostane se jim stejné odplaty. A proto je lepší se přímé odpovědi zdvořile vyhnout než odmítnout přímo.

Pokud vás pozvali na návštěvu a vy nechcete jít, je třeba říci ano, ale pak najít dobré vysvětlení, proč jste nepřišel.  Jedna žena tento problém vyřešila následovně: trpěla alergií na určité voňavky a navoněla se jimi. Samozřejmě jí naskočily rudé skvrny a otekla. Důvod byl zjevný a přijatelnější. Nutno poznamenat, že žena dala přednost tělesným útrapám před zdvořilým slovním odmítnutím.

Lidé, kteří se rozhodli držet dietu, velmi často s údivem narážejí na nepřízeň ze strany příbuzných. To se může zdát divné jen na první pohled. Vždyť pracuje podvědomí: člověk, který drží dietu, tak získává právo na zakázané slovo ne, odmítnout něco přímo. To je to, co vyvolává nepřízeň, ne dieta jako taková.

Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):
Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention
 
Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pri hľadaní vhodnej definície kultu, alebo sekty, sa stretneme so značnou terminologickou nejednotnosťou. Z teologického hľadiska je učenie sekty časťou konkrétneho náboženského učenia vytrhnutého z kontextu –tá je absolutizovaná a interpretovaná ako samostatná vierouka. Z hľadiska sociológie a kultúrnej antropológie sú sekty zamerané proti majoritnej kultúre, spoločnosti a štátu, prípadne sú k nim ľahostajné. Na rozdiel od cirkví, ktoré sú kultúrotvorné, usilujú sa o spoluprácu so štátom a svojich členov vedú k rešpektovaniu inštitúcií. Pohľad sociálnej patológie na sekty je, že sú tototalitným spôsobom organizované skupiny s pevnou ideológiou. Podľa Webstera (in Hassan, 1994, s. 65) je „kult malý, alebo úzky krúžok ľudí, ktorých spája oddanosť alebo nadšenie pre nejaký umelecký či intelektuálny program, snahu, osobnosť alebo cieľ.“Hassan o deštruktívnom kulte hovorí v prípade, že skupina používa prvky psychickej manipulácie, ovplyvňuje prežívanie, správanie a myslenie jednotlivca a tým rozkladá ľudskú identitu a nahrádza ju identitou novou.

Manipulace nezbavuje člověka odpovědnosti

Žijeme v nábožensky svobodné zemi, v konzumní společnosti. I na tomto „trhu“ se celá řada skupin pokouší o „misii“, chce nás oslovit. O úskalích na této cestě hovoříme se ZDEŇKEM VOJTÍŠKEM, zakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.
Tvrdí se, že jsme národ převážně ateistický. Není to protimluv k přítomnému množství různých náboženských skupin?
Nezdá se, že by česká společnost byla více ateistická než kterákoli jiná na Západě. Přihlášení se k ateismu u nás většinou neznamená vyjádření odporu k duchovním záležitostem, ale vyjádření odporu vůči institucím, církvím. Vyplněním kolonky „bez vyznání“ při sčítání lidu Češi často dávají najevo svůj názor, že církve jsou dogmatické, represivní a chtivé majetku a moci, a že je tedy nejlepší s nimi nemít nic společného. Tento názor má své kořeny v české historii, ale v poslední době spolupůsobí se západní tendencí směrem k oslabení autority všech institucí. Zmenšení významu církví ale vůbec neznamená, že duchovního života je u nás méně. Je jen více rozptýlený, a tím méně viditelný.

Je něco, co spojuje obrovskou rozmanitost jednotlivých hnutí? Mají společného jmenovatele?

Nemůžeme vždy mluvit jenom o hnutí, k nimž lidé více či méně těsně přináležejí. Značná část duchovního života se naopak odehrává mimo jakékoli společenství, zcela privátně, na základě individuální návštěvy nějakých kurzů či seminářů, prostřednictvím různých placených duchovních učitelů a poskytovatelů duchovních služeb, na základě nákupu knih, karet, amuletů, formou duchovní práce na sobě apod. Společný všem novým aktivitám, ať už více či méně organizovaným, je jejich protest proti většinové společnosti a proti církvím, které jsou zavedené a s touto společností v podstatě zadobře. Hlavní výtky proti společnosti míří na materialismus a konzumní životní styl, na nízkou etickou úroveň (např. na podporu soutěživosti a agresivity), na „odlidštěnou“ medicínu, na stravovací návyky (především na jedení masa). A k výtkám vůči církvím, o nichž jsem už hovořil, můžeme přidat ještě třeba neschopnost zprostředkovat živý, aktuální náboženský zážitek.

Manipulace ve výchově

Mgr. et Mgr. Pavla Koucká Psycholožka, vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě a jednooborovou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se především práci s rodiči: v Kolpingově azylovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vedla časopis Psychologie dnes, pracovala na Pražské lince důvěry a na Lince bezpečí. Je spoluautorkou knihy Výchova láskou a autorkou knih Zdravý rozum ve výchově a Uvolněné rodičovství. Publikační aktivity Mgr. et Mgr. Pavly Koucké najdete v naší Odborné knihovně.

0:12 Je manipulace častou příčinou problému, se kterým zá vámi klienti přijdou?
0:38 Trvá dlouho rozpoznat, že problémem je právě manipulace? Je pro terapeuta zjevná?
2:12 Je si manipulování vědom i sám manipulátor?
4:38 Dalo by se rozvést, jakou podobu může mít pozitivní manipulace?
6:24 Je patologická manipulace léčitelná?
9:02 Je patologický manipulátor schopen podstoupit terapii?
9:21 Platí, že manipulátory jsou často ti, kteří se s manipulací setkali v dětství?
10:01 Jaké jsou nejhorší dopady manipulace pro další život?
12:02 Mají lidé, kteří se v dětství setkali s manipulací zvýšenou míru sebereflexe?
13:59 Kde je hranice mezi zdravou a nezdravou manipulací?
16:47 Co může rodiči pomoct v tom, aby si uvědomil, že se stává manipulátorem?
19:13 Rovná se patologický manipulátor psychopat? Nebo jde o různé diagnózy?
20:07 Přejímá dítě manipulativní vzorec a stává se samo manipulátorem v kolektivu, ve kterém se pohybuje?
21:20 Jak lze nejlépe „přežít“ dětství s patologickým manipulátorem?
23:19 Prohrává nakonec manipulátor? Nepřichází o důležitou citovou vazbu?
25:19 Setkala jste se s tím, že již dítě samo řeší, že je manipulované?
YouTube

„Tichá domácnosť“ narobí viac škody než úžitku

Určite poznáte, používate alebo ste boli obeťou takzvanej tichej domácnosti. A to zďaleka nie len s partermi, ale veľmi často sa metóda ignorovania objavuje medzi súrodencami, rodinou, spolupracovníkmi atď. Ignorovať niekoho ako trest za čokoľvek môže byť vrcholne uspokojivé. Ale …z druhej strany to zase tak moc prima nie je. Viete, že zámerná ignorácia sa dá považovať za týranie? A že u citlivejších ľudí môže pôsobiť pomerne zásadné psychické problémy? Poďme sa na to ťaživé ticho pozrieť z druhej strany.

„Liečba tichom“ je účinná, ale trošku inak, než si myslíme. Kto ju zažil z druhej strany, vie, že môže prerásť do pekne nepríjemného a devastujúceho stavu, ktorý ovplyvní psychiku ignorovaného pomerne zásadným spôsobom. Zvlášť, keď sa „tichá domácnosť“ zaženie do extrému. Nedostatok informácií je často veľmi frustrujúce a ticho bezohľadné, nedospelé, kruté a často škodiace ako psychicky, tak fyzicky.


Ako to vyzerá
Je to jednoduché, niekto s vami jednoducho prestane hovoriť. Sú vzťahy, u ktorých to hneď tak nerozpoznáme (napríklad u kolegov v práci), ale keď na nás kliatbu mlčania uvalí partner, všimneme si veľmi rýchlo. A potom nastane peklo. Čo všetko môže mlčanie znamenať?
Niekto vás viní z problému, ktorý je v skutočnosti len jeho. A ten je buď domnelý, alebo skutočný. Ak na vás niekto zvaľuje vinu za vlastné zlyhanie, nedá sa nič robiť. Ak naozaj nastal problém, ktorý s vami súvisí, treba to povedať nahlas.
Niekto vám chce proste ublížiť. Možno preto, že ste ublížili vy jemu. Aj tu však platí, že je potrebné sa skôr ozvať, než mlčať…
Niekto to potrebuje. Veľa ľudí potrebuje chvíľku času na to, aby vychladli a nepovedali niečo, čo by ľutovali, aby si problém rozmysleli, než ho začnú riešiť. Aj v tomto prípade, keď človek úplne oprávnene potrebuje čas pre seba, by mal o svojom zámere mlčať podať správu.
Niekto vám chce „dať lekciu“. A teda ukázať, že sa bez vás zaobíde. Čaká, že vám to dôjde, že skrytá správa: Pozri sa, ako sa mi bez teba darí. doputuje na miesto určenia. No, často nedoputuje, pretože naša reakcia môže byť skôr zahltenie otázkami, spochybňovaním seba samého alebo zlosť.

Život ve spárech manipulátora. Jak poznat sociopata?

Ač první dojem napovídá, že sociopat je někdo, kdo je jistě pod drobnohledem lékařů a běžně se s ním nesetkáte, opak je pravdou. Jsou to obyčejní lidé. Žijí vedle nás, s námi, jsou to naši sousedé či kolegové a věřte, že na první pohled sociopata určitě nepoznáte. Bývají totiž často nesmírně okouzlující a charismatičtí.
Sociopatie je porucha osobnosti, pramenící více či méně ze špatných vztahů a neschopnosti přizpůsobení se okolí. Lidé s touto poruchou nemají dostatek ohleduplnosti vůči druhým, necítí stud ani výčitky svědomí a neustále s lidmi okolo sebe manipulují. V těch opravdu nejhorších případech, může být osoba trpící sociopatií nebezpečná. Ale ve většině případů se s nimi pouze nedá vyjít.
Jak poznat, zda máte co dočinění s manipulátorem?
Jak bylo řečeno, v prvních okamžicích to nepoznáte. Manipulátor působí velmi šarmantně a většinou se jedná o velice zajímavé lidi. Dokážou být nezvykle nápomocní, pro druhé by se rozkrájeli, tím si nenápadně vytvářejí vaši oddanost a závislost. Pak ale nastane zlom a z okouzlujícího člověka je rázem odměřená a chladná osoba.

Sexualita a manipulace

Co má společného sex s manipulací? Sexualita je základním prvkem vašeho partnerského vztahu, pokud nežijete vedle sebe jako bratr a sestra. Při sbírání materiálu pro knihu „Láska a manipulace“ se autorka ptala obětí manipulátorů.
Ještě horší je, že systematicky manipulující osobnosti užívají sexualitu jako prostředek, aby si podrobily druhého, aby ho ponížily do stavu „předmětu“.
Mezi ženami a muži s manipulativním chováním je však rozdíl, protože této „taktiky“ nepoužívají stejným způsobem.
Žena manipulátorka trestá abstinencí
Sexuální založení každého člověka je tak složité, že není možné pouštět se zde do psychoanalytických rozborů. Jednak proto, že takové úvahy se odvolávají na poměrně složité teoretické a klinické domněnky (někdy dost nesrozumitelné vzhledem ke svému vysoce odbornému jazyku), jednak proto, že jsem se rozhodla popsat a rozebrat v této knize konkrétní fakta – jak se vyvíjí „sexuální příběh“ jedince, který uvázl v osidlech manipulující osoby. Následující příklady pocházejí z výpovědí různých obětí manipulátorů.

U většiny dvojic je v sexualitě obsažena nevědomá hra o moc. Odrážejí se v ní partnerské problémy.
Všeobecně vzato žena (nemusí nutně být manipulátorka) projevuje svou nespokojenost odmítáním pohlavního styku. Jelikož se jí nedostává toho, co si přeje (nejčastěji naslouchání, pochopení, respektu a něhy), neposkytuje zase ona to, co od ní očekává partner. Tedy to, co si myslí, že od ní nejvíc čeká, protože vychází ze zásady, že muž pohlavní styk potřebuje. Navíc její touha spočívá na citových základech a závisí na důvěře, kterou k partnerovi chová v citové rovině. V tomto směru má tedy žena moc, kterou může aktivovat rozhodnutím, zda k milostným hrátkám dojde, nebo ne. Přitom k nim leckdy svolí, i když po nich právě netouží. Ve skrytu jim totiž dává hodnotu obětního daru, aby v jiné sféře něco získala (láskyplná gesta, něžná slůvka nebo aby měla klid a zmírnila skryté konflikty).
Sexuální touha, kterou žena pociťuje, může být dočasně utlumená, nebo naopak zjitřená, z důvodů, které nemají nic společného s jakoukoli mocí nad mužem. Je-li vztah celkově pozitivní, pokles touhy není trvalý. Podobně tomu je u muže, a pokud je snížení aktivity přechodné, není třeba situaci dramatizovat.
Zato manipulující žena používá sexuální akt v rámci hry o moc. Více či méně jasně vyslovenou abstinenci používá jako zbraň. Vyjadřuje odmítnutí, které obvykle trvá dlouho… někdy hodně dlouho.