Okultizmus – stručný prehled

3. Biblická zvěst a učení církve

Biblická místa:
STARÝ ZÁKON
Moc Boží vs. okultní síly:
Ex 7, 8-13: Áronova hůl (symbol B. moci) a hole věštců…
Hřích modloslužby je hříchem proti prvnímu Božímu přikázání a má za následek prokletí do 3.až 4. pokolení!:
Ex 20, 2-6: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“
Hříchy proti hříchy proti 1. přikázání:
Dt 18, 9-13: „Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých (spiritista), ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu proroka (odkaz na Krista): jeho budete poslouchat.“

Varování před magií:
Iz 47, 9.12: „Dolehne na tebe bezdětnost i vdovství…navzdory spoustě tvých kouzel a nesčíslným zaklínadlům.“
„Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš! Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu…“

Varování před astrologií:
Iz 47, 13: „Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí…Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat.“

Proti modlářství = duchovnímu smilstvu:
Jer 2, 11-13: „Zaměnil snad nějaký národ své bohy, ač to žádní bohové nejsou? Můj lid zaměnil svou Slávu za to, co není k užitku. Děste se nad tím, nebesa, ustrňte nesmírnou hrůzou… Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, A vykopali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“
Jer 27, 9: „Neposlouchejte své proroky ani své věštce ani své sny ani své mrakopravce ani své čaroděje…Já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův.“
Oz 1, 2: „Země jen smilní a smilní, odvrací se od Hospodina.“
Proti věštění a doptávání se proutku = duchovnímu smilstvu:
Oz 4, 12: „Můj lid se doptává svého dřeva, jeho hůlka mu předpovídá, tak jej zavádí duch smilstva.“

Následky duchovního smilstva a jiných hříchů pro zemi:
Oz 4, 2: „Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř i nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“

Proti vzývání smrti, kultuře smrti, sebezatracování, sebepoškozování:
Mdr 1, 16: „svévolníci přivolali smrt rukama i slovy, měli ji za přítelkyni, proto chřadli, uzavřeli s ní smlouvu.“

NOVÝ ZÁKON
Proti gnostickým učením, dnes New Age apod.:
Kol 2, 8: „Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech (kosmických energiích), a ne na Kristu.“
skutky „těla“, tedy svévolnosti:
Gal 5, 19: Nečistota, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, nestřídmost…

Proti magii a léčitelství; není to totéž jako charisma uzdravování!:
Sk 8, 9-13: Filip v Samaří versus mág (léčitel a divotvůrce) Šimon, který „svou magií uváděl v úžas samařský lid: říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni – prostí i významní – mu dychtivě naslouchali…Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií.“
Po kázání apoštolů uvěřil nechal se pokřtít – fascinovala ho moc apoštolů, křest Duchem, divy a zázraky: Chtěl si tu moc od nich koupit: „Dejte i mně tu moc, aby Ducha svatého dostal každý, na koho vložím ruce.“ (v. 19).
Odpověď Petra: „Tvé peníze ať jsou zatraceny i s tebou: Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze! Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, protože tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel.“ (v. 20-22).

Proti věštění a falešnému prorokování:
Sk 16, 16-18: Mladá otrokyně ve Filipech s věšteckým duchem, která po mnoho dní volala za apoštoly: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse.“ Jinak přinášela svým pánům značný zisk. Pavlovi to šlo na nervy, obrátil se a vyhnal z ní věšteckého ducha!
(za to její majitelé popudili dav i soudce, nechali je zbičovat a zavřít do vězení…)

Pavel v Efezu: boj s kultem bohyně Artemidy a se zaříkávači:
Sk 19, 18-19: „Přicházeli mnozí z těch, kteří uvěřili, a vyznávali, že i oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili.“

Učení církve:
KKC 1852: Rozmanitost hříchů je veliká. Písmo uvádí několik seznamů hříchů. List ke Galaťanům staví skutky těla proti ovoci Ducha: „K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to (ještě jednou): lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království“ (Gal 5,19-21).
2115: Bůh může zjevit budoucnost svým prorokům nebo jiným světcům. Správný postoj křesťana spočívá v tom, že se, pokud jde o jeho budoucnost, odevzdá s důvěrou do rukou Prozřetelnosti a vyhýbá se ve vztahu k budoucnosti každé nezdravé zvědavosti. Nepředvídavost může být nedostatkem odpovědnosti.
2116: Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců (médií), v tom všem se skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu.
2117: Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližním, byť by to směřovalo i k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti. Takové praktiky jsou ještě více odsouzeníhodné, jsou-li spojeny s úmyslem škodit druhým nebo když se dovolávají zásahu zlých duchů. Také nošení talismanů je hodno pokárání. Věštění nebo magie se často užívá ve spiritismu. Proto církev věřící před ním varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani ke vzývání zlých mocností, ani ke zneužívání důvěřivosti druhých.
2138: Pověra je úchylka úcty, kterou vzdáváme pravému Bohu. Projevuje se modloslužbou a různými formami věštění nebo magie.
675: Před Kristovým příchodem musí církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí „tajemství nepravosti“ v podobě náboženského podvodu, přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Největším náboženským podvodem je antikristův podvod, to je falešné mesiášství, jímž člověk oslavuje sám sebe místo Boha a jeho Mesiáše, který přišel v těle.

4. Proč je okultismus tak nebezpečný? Jaké přináší následky?
Jde o hříchy proti 1. přikázání: Bůh je jediný pramen života, jakékoli modlářství ničí život v nás, proto Písmo mluvo o Boží žárlivosti na Jeho obraz v nás. Kontaktem s okultismem a jeho praktikováním se člověk otevírá temným silám, které ničí člověka jeho život i jeho poslání. To se projeví v jeho životě také konkrétními znaky a symptomy:

Duchovní obtíže:
dlouhodobá duchovní otupělost
odpor k vnitřní modlitbě (lidem je často i zle tam, kde se opravdu modlí)
neschopnost vyznávat Ježíše jako svého Pána a vyslovovat Ježíšovo jméno
agrese vůči Duchu svatému, odpor až nenávist k duchovním darům, zesměšňování charismat
neschopnost číst a slyšet Boží slovo
usínání při bohoslužbách a duchovních programech, společných modlitbách
rouhavé myšlenky při bohoslužbě nebo při modlitbě chval

Nutkání:
různé druhy nutkavých myšlenek
nutkavá jednání vedoucí k sebetrýznění
nutkavé nečisté myšlenky, představy, perverzní představy
kriminální sklony, nutkání ke krádežím, kleptomanie
nutkavé přejídání a nezvladatelná mlsavost
záchvaty nenávisti vůči Bohu
nutkání k sebevraždě

Narušené vztahy:
narušení vztahů především v rodině, mezi rodiči a dětmi, sourozenci, manžely
nevěry v manželství
neschopnost přátelských a sousedských vztahů
neschopnost soucitu k slabým a starým

Závislosti:
na alkoholu
na drogách a na lécích
na počítači
na počítačových hrách a hracích automatech
na práci (workoholismus)
na pornografii, masturbaci, hypersexuální pudové jednání, necudnost v jakékoli formě, sodomie, voyeurismus, exhibicionismus, zvrácená sexualita, sadismus, masochismus
záchvaty zuřivosti, hněvu, prchlivosti
extrémní sebelítost a přecitlivělost

Strachy a fobie nejrůznějšího druhu:
strachy z nemoci (hypochondrie), ze stárnutí
ze tmy, ze hřbitova, z mrtvých, ze smrti
z lidí, z prázdného prostoru, z nedostatku místa
z budoucnosti, z nových věcí
strach před hmyzem
O démonickém pozadí strachů, které jsou často v malé míře součástí života, je nutno vážně uvažovat v případě, že jsou příliš silné a chronické.

Psychické problémy:
nejrůznější druhy depresí a touha po smrti
různé příznaky, které vypadají jako poruchy osobnosti nebo psychózy (jako schizofrenie, endogenní nebo cyklické deprese, epilepsie, paranoidní onemocnění, halucinace, únavový syndrom), a přitom nejdou léčit jako psychiatrické nemoci

Přitažlivost okultních a magických věcí, sklon k mysticismu:
silná přitažlivost a sklon zabývat se nejrůznějšími magickými a okultními praktikami je většinou příznakem toho, že někdo v rodině nebo dotyčný sám se již otevřel temným silám
záliba ve hřbitovech, láska ke tmě a nápadný sklon k oblékání v černé barvě
přitažlivost esoteriky a tajných nauk
 

Comments are closed.