Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention
 
Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pri hľadaní vhodnej definície kultu, alebo sekty, sa stretneme so značnou terminologickou nejednotnosťou. Z teologického hľadiska je učenie sekty časťou konkrétneho náboženského učenia vytrhnutého z kontextu –tá je absolutizovaná a interpretovaná ako samostatná vierouka. Z hľadiska sociológie a kultúrnej antropológie sú sekty zamerané proti majoritnej kultúre, spoločnosti a štátu, prípadne sú k nim ľahostajné. Na rozdiel od cirkví, ktoré sú kultúrotvorné, usilujú sa o spoluprácu so štátom a svojich členov vedú k rešpektovaniu inštitúcií. Pohľad sociálnej patológie na sekty je, že sú tototalitným spôsobom organizované skupiny s pevnou ideológiou. Podľa Webstera (in Hassan, 1994, s. 65) je „kult malý, alebo úzky krúžok ľudí, ktorých spája oddanosť alebo nadšenie pre nejaký umelecký či intelektuálny program, snahu, osobnosť alebo cieľ.“Hassan o deštruktívnom kulte hovorí v prípade, že skupina používa prvky psychickej manipulácie, ovplyvňuje prežívanie, správanie a myslenie jednotlivca a tým rozkladá ľudskú identitu a nahrádza ju identitou novou.

Comments are closed.