Sekty, psychická manipulácia a význam prevencie

Odborný príspevok rozoberajúci problematiku siekt, psychickej manipulácie v sektách (kliknutím na odkaz otvoríte celý príspevok):

Sekty, psychická manipulácia avýznam prevencieSects, Psychological Manipulation, and the Importance of Prevention

 

Čo to vlastne sekta je? Ako môžeme zistiť, či používa prvky psychickej manipulácie? Možno aj vo vašej škole je dieťa, ktoré patrí do náboženskej skupiny, radenej k nebezpečným. Kultová závislosť ostáva stále bielym miestom aj napriek tomu, že sa považuje za jednu z najťažších foriem závislostí. Neovplyvňuje totiž len to, čo budeme jesť, ako sa budeme obliekať, ale diktuje nám, aj to, čo si treba myslieť, čo a ako prežívať, ako sa správať.

Pri hľadaní vhodnej definície kultu, alebo sekty, sa stretneme so značnou terminologickou nejednotnosťou. Z teologického hľadiska je učenie sekty časťou konkrétneho náboženského učenia vytrhnutého z kontextu –tá je absolutizovaná a interpretovaná ako samostatná vierouka. Z hľadiska sociológie a kultúrnej antropológie sú sekty zamerané proti majoritnej kultúre, spoločnosti a štátu, prípadne sú k nim ľahostajné. Na rozdiel od cirkví, ktoré sú kultúrotvorné, usilujú sa o spoluprácu so štátom a svojich členov vedú k rešpektovaniu inštitúcií. Pohľad sociálnej patológie na sekty je, že sú tototalitným spôsobom organizované skupiny s pevnou ideológiou. Podľa Webstera (in Hassan, 1994, s. 65) je „kult malý, alebo úzky krúžok ľudí, ktorých spája oddanosť alebo nadšenie pre nejaký umelecký či intelektuálny program, snahu, osobnosť alebo cieľ.“Hassan o deštruktívnom kulte hovorí v prípade, že skupina používa prvky psychickej manipulácie, ovplyvňuje prežívanie, správanie a myslenie jednotlivca a tým rozkladá ľudskú identitu a nahrádza ju identitou novou.

Psychická manipulácia je podľa Hassana systém techník, ktoré rozkladajú ľudskú identitu, potláčajú samostatnosť myslenia a slobodu rozhodovania. Zo sociálnej psychológie je známe, že správanie človeka ovplyvňujú okrem motívov aj jeho postoje. Leon Festinger v teórii kognitívnej disonancie tvrdí, že ak zmeníme ľudské správanie, zmení sa aj myslenie a cítenie človeka tak, aby disonancia bola čo najmenšia. „ Z hľadiska sociálnej patológie je psychická manipulácia pôsobenie na kognitívne, emotívne a konatívne aspekty ľudskej psychiky, ktoré postupne vedú k premene osobnosti manipulovaného jedinca –a tým k zmene jeho prežívanie, uvažovania a správania.“(Vágnerová, 2002, s. 383).

HLAVNÉ ZNAKY SEKTY

V každom zo znakov sekty môžeme nájsť prvky psychickej manipulácie.

Autoritárstvo: Vodca alebo vedenie skupiny má pravdu za každých okolností a vo všetkom. Všetko, čo vedenie prikáže, sa bez ďalších otázok plní. Vodca má autoritu nad učením, členovia prijímajú jeho interpretácie bez spochybňovania.

Opozícia: Vyznanie, prax i hodnoty sektárskych hnutí sú v protiklade s vyznaním, praxou a hodnotami prevládajúcej kultúry. Zo spoločenských inštitúcií je opozičným postojom siekt pravdepodobne najviac postihnutá rodina. Deti sú často vychovávané spoločne, rodičia ich môžu navštíviť len zriedka. Je im vštepované, že vedúci sekty a celá skupina majú prednosť pred rodičmi. Čas na hranie je obmedzený, alebo úplne vylúčený. Ak majú deti možnosť získať nejaké vzdelanie, často je to nedostatočné.

Elitistická mentalita-výlučnosť: Komunita je presvedčená, že bola vybratá Bohom, aby vyviedla ľudstvo z temnoty. Pocit vyvolenia však so sebou nesie aj bremeno zodpovednosti.

Zákonníctvo: Sekta je prísne štrukturovaná. Pravidlá ovládajú nielen duchovné záležitosti, ale aj drobnosti každodenného života. Veľký dôraz sa kladie na sankcie a tresty.

Subjektívnosť: Sekty kladú výrazný dôraz hlavne na skúsenosti – pocity a emócie. To súvisí s anti intelektualizmom. Potláča sa racionálne myslenie a znižuje sa hodnota vzdelania.

Pocit prenasledovania: Vedomie prenasledovania vedie k posilneniu pocitu výlučnosti a k väčšej závislosti na skupine, ktorá je chápaná ako jediné bezpečné miesto

Ezoterika: Hnutia sú plné tajnostkárstva a utajovania.

Proti kňažskosť: Vodcovia siekt sú väčšinou laici, nemajú teologické vzdelanie

Zdroj: http://www.cpppapke.sk/download/konferencie_publikacie/Nov%C3%A9Sekty%20FSP.pdf

Comments are closed.