Characteristics of the Ahab Spirit

(* The pronoun ‘he’ used to describe Ahab is for grammatical purposes only. The Ahab spirit can reside in a male or female. –www.facebook.com/spiritofjezebel-)

Where there is a Jezebel spirit in the pulpit, the congregation has to have a spirit of Ahab… –Henry Walker, Don’t tolerate the spirit of Jezebel!

Passive versus Aggressive character traits

Over-merciful
versus
over-legalistic

Passive people like Ahab tend to be overmerciful, seeing the best in every person and overlooking too much. They forgive others too quickly (not making them aware of their offense) and also forgive people who have not asked for forgiveness and are not even remorseful. This almost certainly guarantees the abuser’s continued behavior. Aggressive people like Jezebel are on the other extreme — harsh in their expectations and unforgiving when people do not meet their unrealistic expectations.

Walking away from a person
versus
walking over a person

People with passive Ahab personalities quickly give away their power and walk away in order to avoid conflict. They find it easier to push their feelings inside. On the other hand, people with aggressive personalities seem to have no concern or conscience about whom they step on and use, as long as they get their way.

Pokračuj v čítaní

THE AHAB SPIRIT

By Steve Bell

In Isaiah there is a picture of a breakdown in Yahweh’s order for the family: “I will give
children to be their princes, and babes shall rule over them. And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbor: the child shall behave
himself proudly against the ancient, and the base against the honourable… As for my people children are their oppressors, and women rule over them. O my people, they which lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths .” (Isaiah 3:4-5, 12)
This is a picture of the end times with a complete inversion of leadership. In the last two verses of Malachi, Yahweh emphasized family order. “Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of Yahweh: and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.” (Malachi 4:5-6)
When moving into deliverance, you must obey the principles of Yahweh’s order for the
home and for the assembly. Deliverance cannot be held unless we do it according to the
dictates of Yahweh’s Word. This calls for a greatdeal of dying to self because of the nature of the society in which we live today. This all goes back to the assembly, for if it is not in order, then society is out of order. Without order in the home, there will be none in the assembly. Yahweh is sending forth an Elijah spirit in these last days to bring order out of chaos. At the same time the vicious Jezebel spirit was raging through Israel, Yahweh sent an Elijah forth. As it was Yahweh’s way in those days, so it is today.

 More about the AHAB spirit:

Odhalená Jezabel II. – charaktery a scenáre pôsobenia

        OVLÁDAJÚCA

             Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si: „Nik ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a tvoja veda – tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: „Ja a nikto viac!“ “(Iz 47:10)” „Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.“ (Zjv 18: 7)

              ÚKLADNÁ

             Môže byť jemná: Jezabel duchovia používajú mnoho prestrojení, keď sa prejavujú skrze jednotlivca.

        Tu je typický scenár pre manželstvo: medové týždne sú u konca. Pár má svoju prvú hádku. Majú už deti a situácie už nie sú na muckanie. Manžel začne odstupovať zo svojej vedúcej úlohy v rodine, pokiaľ ju vôbec mal. Pretože má svoje vlastné slabosti (nedostatok vzorov alebo ignorácia), nestal sa kňazom, prorokom alebo niekým podobným. Dokonca ani nemusí byť živiteľom, i keď by ním mal byť. Žena mu začne pripomínať, že ak mu na nej skutočne záleží, zarábal by viac peňazí. Môže to robiť rafinovane, jemne, urobením  poznámky, že mohla by mať to či ono, ale samozrejme, nemôžu si to dovoliť. Muž, ktorý sa potom začne cítiť ako nedostatočný, vzhľadom na potrebu viac peňazí, je tlačený zabezpečiť to, čo jeho žena chce. Páry sa tak často kvôli tomuto scenáru dostávajú hlboko do dlhov.

             NESPOKOJNÁ

        Spravodlivého rozhorčenie stúpa: Často sa žena rozhodne ísť do práce, keď je nespokojná s poskytovaním manželovej mzdy alebo jej nesprávnym úsilím pomôcť mu. V tomto kľúčovom bode, väčšinu párov nikdy nenapadlo ísť do súladu s Božím slovom a obrátiť sa k  Pánovi o ich zaopatrenie a oslobodenie. Naopak, rozhorčenie spravodlivého  stúpa, až dôjde k prijatiu rozhodnutia. Je to v protiklade k obľúbenému názoru, že Boh dal mužom silný zmysel rozlíšiť, čo je správne a čo zlé. Väčšina mužov bojuje tak s ich svedomím celý svoj život, pričom bez strachu, zastrašovania a duchovnej ignorancie dávajú do ich vlastnej nespokojnosti  “slabú ženu.” Anulovanie tohto obdarovania s príchádzajúcimi výčitkami u  mužov, žena môže  tak vyprovokovať v mužoch nikdy nekončiace boje.

Pokračuj v čítaní

Odhalená Jezabel I. – Boží poriadok a dôsledky jeho narušenia

Prehlásenie      

“Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí Pán, lebo si na mňa zabudol a na klam si sa spoliehal. Nuž aj ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžanie, tvoje smilstvá hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistíš sa; ako dlho ešte?”(Jer 13:25-27)

        Existuje málo manželstiev, rodín a cirkví bez konfliktov, zapríčinených primárne nečistými duchmi, popísanými v tomto článku. Prečo je toľko manželských problémov a rozvodov? Prečo počúvame tak veľa o mužskej impotencií? Prečo existuje toľko “ženských problémov” kričiacich v nemocničných oddeleniach, určených pre liečenie ženských zdravotných problémov?  Prečo je taký nárast homosexuality? Prečo je stále viac a viac párov žijúcich mimo manželstva a odmietajúci sa vzájomne spojiť manželstvom? Verím, že títo duchovia sú hlavnou príčinou týchto problémov. Dovolím si  najskôr skonštatovať jednoznačne to, že bez služby vyslobodenia a tým mám na mysli vyháňanie démonov, neexistuje žiadna iná možnosť celkového víťazstva nad týmito duchovnými bytosťami. Tieto subjekty sa skrývajú za generačné vzorce správania, tradície, rodinu, náboženstvo, obchod a dobré skutky. Bez duchovných očí nie je možné vidieť hĺbku a šírku ich aktivít v jednotlivcoch, organizáciách, cirkvách a vládach. Vzhľadom k ich skrytosti, alebo tajomstvu tejto oblasti démonickej aktivity, je naším cieľom popísať prejavy týchto duchov a vysvetliť ich skutočnú motiváciu z tohto vyplývajúceho správania. Mojím maximálnym cieľom je otvoriť dvere väzenia a uvoľniť zajatcom jarmo z týchto diabolských vecí, tak ako Ježiš prišiel zničiť diablove skutky. Prikázal všetkým svojim učeníkom, aby robili to isté. Píšem to so srdcom súcitu pre každú takto živú dušu, ovplyvnenú, týranú, kontrolovanú a zviazanú týmito duchmi, či už vnútorne alebo zvonka. Je mojou silnou túžbou, že tento článok prebudí túžbu vymaniť sa z tohto démonického vplyvu a stane sa Rhema Slovom,  prinášajúce  vyslobodenie a uzdravenie pre čitateľa.

         Definícia

        “a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, (Ef 5:11)

         DÉMONICKÉ  DNI

        Posledný verš v Starom zákone nás varuje pred kľúčovým problémom  posledných dní.

“Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde veľký a hrozný deň Pána: Aby obrátil srdce otcov na deti a srdce synov k otcom, aby som neprišiel biť krajinu prekliatím. “

        Izaiáš hovorí o rozsudku  Boha, zoslaného na ľudí, odkedy odmietajú sa ho pridŕžať:

 “Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!”(Iz 3:12).

                Božie slovo nám ukazuje, že súčasný poriadok akceptovaný väčšinou našich rodín, podnikov a zborov je v skutočnosti rozsudok, nie oslobodenie. Chronická neposlušnosť je založená na zvrátenom chápaní, že zlo je dobro a dobro je zlo.

Iz 5:20: Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“.

Pokračuj v čítaní

Confronting and Overcoming the Ahab Spirit

God designed men to be the heads over their families. When this is not happening in the way God intended, it can result in serious consequences for the marriage and children. One reason a man might not take his proper role is when he is being influenced by an “Ahab spirit.” Helping men overcome the Ahab spirit helps men become better men, which makes for happier women. It allows men to become better husbands and fathers and to be better leaders. Ahab embodies a particular type of spirit. King Ahab was a real historical person, but when we talk about “an Ahab Spirit,” we are talking about a demonic spirit that acts through people, particularly men, to cause them to act and manifest the same kind of behavior as did King Ahab. Let’s consider some of the characteristics of King Ahab, and therefore of an Ahab Spirit. The best way to see how this spirit manifests is to consider some of the characteristics seen in the historic King Ahab. Let’s take a look at some of the things that scripture tells us about him.

Characteristics of Ahab

1) Ahab was not a man of conviction.
2) Ahab was not a man of action.
3) Ahab blames, and will not take responsibility.
4) Ahab won’t restrain Jezebel.
5) Ahab is not a man of strength.
6) Ahab exercises poor judgment.
7) Ahab is moody and childish.
8) Ahab abdicates and refuses to engage.
9) Ahab is willing to deceive himself, hide, be passive, and pretend that bad things aren’t
happening.
10) Ahab is not a leader.

Pokračuj v čítaní

When Christian witches attack you

On several occasions Christian witches have attacked our ministry. We were holding a conference in Central America. It takes a lot of prayer, hard work and finances to organize conferences and crusades. The week before our crusade three Christian witches came to the house of one of our conference organizers. Holding large rusty spikes in their hands they began to prophesy three curses against our meetings. Can you imagine that? Each spike was representative of some type of suffering we would face during the meetings. They cursed our health, finances and attendance. Our organizer was shocked and rebuked them in Jesus Name. They left.

After some investigation we discovered Communists were behind the attack and conspired to stop our meetings in the country by releasing demonic curses. These three Christian witches were in league with a Communists political party and members of a religious denomination that did not want any “competition for souls” in their city.

In this country the Communists were trying to infiltrate the Protestant church for their support during upcoming national elections. They were forming their own pastoral associations and infiltrating others, hosting city leadership meetings, financially supporting certain pastors of large congregations even buying them cars and giving their family members jobs within the government. This is a manifestation of high level principalities and powers working within the leviathan state and networking with various liberal factions within the Church of Christ. This is an ancient demonic strategy trying to stop the Kingdom of God from advancing.

The day we arrived in the country we heard of the demonic encounter. Already four innocent people had broken bones from slip and fall accidents. The suffering had begun. We called an immediate prayer meeting to bind up the “suffering curses.” The curses were broken in Jesus Name and the meetings a success with hundreds of people saved, healed and baptized with the Holy Ghost. Only demon powers can influence other “Christians” to do things like this.

Pokračuj v čítaní

Breaking Christian Witchcraft

How to Discern Christian Witchcraft

Can Christians operate in witchcraft? It’s unthinkable. Yet many are destroyed for a lack of knowledge. Spiritual witchcraft is the source of confusion, strive, vain imaginations, intimidation and much more. Find out how to break free from Christian witchcraft.

Witchcraft is a bona fide demonic power.

It is released through various activities such as words, curses, spells, amulets, charms, occult powers, chants, magic, drugs, potions, or directive prophecies. It’s far more than meeting in a forest to worship Mother Earth and hugging pine trees.

Witchcraft is a power of Satan that influences people and gives a place to demon activity.

But can a Christian operate in witchcraft? Find out inside.

In this spiritual warfare ebook you’ll discover these truths…

– Different forms of spiritual witchcraft that battle your mind.
– How religion and the flesh can release witchcraft.
– How to safeguard yourself from witchcraft’s influence.
– How to discern Christian witchcraft attacks.
– The fastest way to overcome witchcraft.

Pokračuj v čítaní

Jezebel Spirit and Prophetic Ministry

Jezebel spirit can get you in serious trouble. Jezebel was the daughter of Ethbal, king of the Sidonians. Her father was the high priest of the goddess Ashtoreth a female deity. She was given to wed Ahab king of Israel to form a covenant between the two nations. Jezebel was a wicked queen. She set out to murder the prophets of Jehovah by the thousands. The few that remained hid themselves in caves. Others compromised their prophetic ministries and gave themselves to her.

Jezebel was a prophetess. She served a foreign spirit named Ashtoreth. One of her noted traits was her ability to teach and train people for prophetic ministry. She has a large following today. Every generation must guard themselves from this seducing goddess of war that will hijack the prophetic ministry in every generation when given the chance. Jezebel is a false prophetess and teacher, cunning, deceptive, controlling and the number one adversary of Christ’s five-fold ascension gift prophets.

Every prophet should be thoroughly schooled in recognizing Jezebel’s ministry. Her servants look to her leadership. She can preach, pray and prophesy better than anyone you have ever encountered. She is crafty, cunning, alluring and deceptive. Know the logos, judge everything you hear, examine the fruit every prophet’s life and pray for the Holy Spirit’s discernment. Avoid her and her prophetic network at all cost. She is deadly, and thousands have been slain by her. Could you be next? She is watching you right now.

Pokračuj v čítaní

The Jezebel Seduction Is Alive and Well

In Revelation 2:20, Jesus addresses the church in Thyatira, “… I have a few things against you, because you allow that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce My servants to commit sexual immorality…”

Who was Jezebel? In short, she enticed Israel to worship false gods. Psalm 106:35-37 gives us a glimpse into the debauchery, “but they mixed among the nations and learned their deeds; they served their idols, which were a snare to them. Yes, they sacrificed their sons and their daughters to demons.”

Before we judge, do we not sacrifice our children and unborn on the altar of convenience and pleasure? What do we allow into our homes through the internet and television? What do we allow in our churches as we continue to embrace sexual activity outside the boundaries of marriage between a man and a woman? The Jezebel seduction is alive and well.

The power of the Jezebel seduction is only as strong as her fuel source. She is alive and well in those who continue to fuel her desires. The more you feed her the stronger she will become. For example, if, “Hello, click here to see my pictures” pops up on your phone or PC, the seduction to click is very strong in the person who feeds this idol often, but weak in the person filled with God’s Spirit.

Pokračuj v čítaní

The Lord’s Word to His Church: Thyatira (Revelation 2:18–29)

Now you can open you Bible to Revelation, chapter 2, if you will. We are looking at Revelation, chapter 1, 2, and 3, under the heading “The Lord Speaks to His Church in a Hostile World.”

We live in a hostile world. The church always lives in a hostile world because, as we saw this morning, the world is always hostile toward the church. And that is the context for the letters that we read in chapters 2 and 3. There are seven letters here contained in the book of Revelation in these two chapters that our Lord Himself wrote to seven actual churches in Asia Minor – which would be today, Turkey, the area of Turkey.

Thytira

     To each of those churches, the Lord wrote a specific letter based upon that church’s condition and need. These churches are actual churches, historic churches, but they also demonstrate to us the various kinds of churches that exist in all ages, so that the Lord’s message to these churches transcends them and must be given to churches in all ages of church history. Each of these letters marks out a uniqueness of the church. Five out of the seven identify serious problems that the Lord addresses, and serious warnings, and even threats that come from Him.

 

Pokračuj v čítaní

Korene Jezabel

        Deti sa rodia, aby boli z nich normálné, milované bytosti. Je na preskúmanie, prečo niektoré deti, ako to bolo napr. u Jezabel,  boli nasmerovaný  ku zlu, alebo sa otvorili prítomnosti zla, ktoré tak potom mohlo dominovať nad ich myslením. Písmo hovorí, že bojujeme nie je proti “telu”, ale proti (zlým) duchom a kniežatstvám na vysokých miestach. Musíme mať na pamäti, že Jezabel  je duch, ktorý napadne ľudí,  ktorí sú rovnako obeťou, ako aj  ľudia, ktorí škodia svojím správaním druhým.

                Po prvé, je dôležité mať pod kontrolou  alebo zastaviť ubližovanie, ktoré infikovaná osoba vytvára. Nemali by sme sa však zastaviť iba tam. Mali by sme skúmať u tejto osoby korene daného problému a pomôcť jej, ak to bude možné, oslobodením. Ak sa nám podarí dostať ku koreňom, prečo je niekto pod vplyvom ducha Jezabel, potom jej budeme vedieť pomôcť k oslobodeniu a uzdraveniu od tohto podmaňujúceho vplyvu. V opačnom prípade je spása a večný život  tejto duše v riziku.

                Bežné spôsoby  otvárania dverí tomto duchu:

1.Zrieknutie sa otca a strata duchovnej a fyzickej ochrany. V poslednom storočí, neprítomnosť otca v domácnosti nie je iba ekonomická. Malé dieťa, predovšetkým dievča, potrebuje mať silný mužský obraz, ktorý ju učí, že je cenná, milovaná, chránená. Ak chýba toto mužské krytie, jej život sa vymyká kontrole a stáva sa zranenou. Dieťa okamžite prechádza do režimu vlastnej ochrany, učiac sa spôsobom ako kontrolovať svoje okolie, aby zabránilo ďalšej bolesti a zraneniu. Matka sa jej môže zdať nedostatočnou a v niektorých prípadoch dokonca dieťa môže vidieť matku ako tú, ktorá ju odohnala od otca preč a je preto zodpovedná za jeho bolesti. Ak je matka tradičná, zostane v matkinom dome, dieťa potom zisťuje, že matka ju nedokáže ochrániť tak, ako cíti potrebu a tak deti vyrastú, vidiac tradičné ženy ako slabé a neschopné ženy. Matka nebola dosť dobrá na to, aby si “udržala svojho muža.” V prípade, že matka bola agresívna, to ju robí pre ženy navždy nepriateľom. V prípade, že matka je “slobodná žena” v liberálnom zmysle, dieťa sa učí, že iba ženy sú silné a že iba im sa dá dôverovať a s nimi nadväzovať kontakty. V prípade, že matka má hodnoty, ktoré sú proti tradičným morálnym hodnotám, potom dieťa skončí na klzkom svahu lesbizmu/homosexuality. Ak sa ukáže, že otec opustil manželku kvôli inej žene, alebo že otvorene vyjadruje jeho interpretáciu a hodnotu lásky cez sexualitu, potom sa dieťa naučí, že prijať otcovu lásku  je možné cez sex, ktorým  upriamuje jeho pozornosť. Táto lekcia bude prenesená následne na iné ženy/ mužov, že dievča/alebo chlapec, bude chcieť byť takto s nimi spojený. Dieťa bude hľadať lásku “na všetkých zlých miestach,” a bude používať sex, nie lásku, lákaním iných, odvtedy čo  nevie, čo je pravá,  Božia láska vychádzájúca z muža.

Pokračuj v čítaní

Konfliktne orientovaný muž, Jezabel – duch vojny

Pridelil  som mu  2 úrovne. Akýkoľvek, vskutku zlý človek, začne so slabším pôsobením. Ak nie je kontrolovaný, bude pokračovať v niečom, ešte horšom. Tento duch je deštruktívny a sadistický.
**** Poznámka: Keď ľudia myslia o čarodejniciach / “Jezabel” v Biblii, automaticky myslia na ženy. Pokiaľ v Písme sú iba občas uvedené  jednotlivé ženy, väčšina čarodejníkov boli muži.

ÚROVEŇ  1 – Nízka úroveň  konfliktu a podvodu (chuligán – delikventný  typ teroristu v činnosti):

 
Zvyčajne nie je náboženský. Ateistické názory. Osoba, ktorá by sa mohla menej  zaujímať o Boha, môže Boha zosmiešňovať alebo mať iné bojovo orientované prejavy.
Môže alebo nemusí byť vzdelaný a úspešný, ale je múdry zlomyseľným spôsobom.
Vnútorne sa cíti mimo kontroly, takže odozva je kontrola jeho okolia.
Neverí iným, má obviňujúci charakter.
S obľubou sa púšťa do súboja.

Pokračuj v čítaní

Charizmatický Mužský Jezabel – dobývanie romantikou a prispôsobovaním

        Charakteristika

 1. Prichádza v sile, zmetie svoje obete pod nohy. Môže byť “horúci, vášnivý milenec.” Ženám lichotí jeho intenzívna pozornosť a vzrušuje ich jeho mužský dominantný prístup k sexu. Sexuálne “zbožňuje” ženy v štýle Romeo.
 2. Zameriava sa na falošné odzrkadlenie ich hodnôt, záujmov, cieľov, filozofií, vkusu a zvykov. Je “všetkým, čo si aj ty.” Máš s ním toľko spoločného! Si príliš dokonalá zhoda!
 3. Predstiera integritu, poctivosť a úprimnosť. Presvedčivo napodobňuje ľudské emócie. Využíva ľudí. Je “úprimný klamár.”
 4. Pripadá vám veľmi duchovný či idealistický, avšak je to iba povrchné. Jeho interpretácia Písma, akákoľvek, nemusí byť v súlade s tou, čo Boh zamýšľal.
 5. Môže náhle hrať úlohu obete podobne ako záľudná pôvabná Jezabel. Obete majú s ním súcit, ak vidia že ich potrebuje a tak týmto„ hrá“ na prirodzený opatrovateľský charakter žien.
 6. Môže inšpirovať ženy k útoku na tých, ktorí pripúšťajú, že sú jeho obeťou. To zapríčiňuje zranenia nevinným ľuďom a zraňuje vzťahy ženy s inými ľuďmi. Jej priatelia a rodina môžu byť takýmto spôsobom od nej odcudzení.
 7. Chce rýchlo zosobášiť obete. Impulzívny. Chce, aby jeho obete boli závislé na ňom. Predstavuje falošnú integritu, vyzerá nápomocný, upokojujúci, šľachetný.
 8. Falošná úprimnosť nevydrží a postupne sa začne meniť na jeho pravé ja. Bude mať početné romantické vzťahy. Nie je oddaný nikomu okrem svojich vlastných častí tela.
 9. Vo vzťahu viní ostatných. Jeho obete sú jednorázové objekty.
 10. Jeho nedostatok svedomia je šokujúci, nepochopiteľný a emocionálne bolestivý voči obetiam. Náhle môže ukončiť vzťah a to bez akéhokoľvek súcitu. Ak je obeťou žena, je zlikvidovaná rýchlo, akonáhle sa vycibrí  na  “nového dokonalého partnera”. Alebo žena môže byť dostatočne silná, aby ukončila vzťah a zachránila to, čo sa ešte dá.
 11. Môže  vypustiť slovné vodítka o jeho skutočnom charaktere už na začiatku  vo vzťahu, avšak jeho obete nedokážu pochopiť ich význam. Fantazíruje s nimi tak, ako aj s inými; chce z nich vyťažiť maximum, čo sa len vyťažiť dá. Obete sú tak očarené všetkou jeho sexuálnou pozornosťou, zrealizujúc tak všetko, čo im predkladá.
 12. Časom sa v ňom odhalí nezamaskovaná Jezabel. Jej cieľom spôsobuje emočnú a finančnú devastácia a ich emočné zotavenie je zdĺhavé.
 13. Získa si iných tak, že ťa odsúdi za to, že mu pripisuješ zlyhanie. Očakáva od ľudí, a aj vie, ako sa spriahnu proti tebe.
 14. Nič nie je jeho vina.
 15. Môžete trpieť a zomrieť a bude mu to jedno. Možno, že sa bude za vás “modliť”. To je prinajmenšom urážajúce.
 16. V postavení v cirkvi to môže byť perfektný kresťan. Každý ho bude idealizovať a podporovať. Môže skončiť ako starší v zbore alebo ako pastor, alebo v nejakej inej pozícii autority. Je tak očarujúci, že každý je ním ohromený. Je to „pravý chlap “ a je typom človeka, ktorého ženy tajne obdivujú.
 17. Keď s ním začnete mať problémy, bude zbor: “Modlici sa za teba.” Premietne svoj hriech na vás a bude voči vám povýšenecký. Budete hriešnik, stratený a potrebujúci vyslobodenie, nie však on. On má démona, ale vy budete mať zlú povesť. Úspešne ohovára.
 18. Jezabel človek nie je Achab (pozri ďalšie príspevky). Jezabel je duch kontroly a vzbury. Diabol prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. Achab je tolerantný duch, ktorý iba umožňuje diablovi isť jeho cestou.
 19. Jezabel osoby sú kruté, neúprimné, kontrolujúce a kritické, ak sa ukážu ich pravé farby.

Pokračuj v čítaní

The Jezebel Spirit book

http://fnirevival.com/Book%20info/The%20Jezebel%20Spirit%20book.pdf

This book is a comprehensive look at the occult (hidden) spirits the Bible calls Jezebel and Ahab.

They work in conjunction with Lillith’s vampirism and incubus and succubus spirits. This spirit oversees the spirit of whoredoms in all its unfaithfulness. This spirit has been called many names through the ages, and will emerge in full power in these last days. May the Spirit of Elijah empower you to see and defeat Jezebel in these last days.
 
Určené pre cirkvi,  modlitebné skupiny, autority  ..atď. pre hlbšie štúdium a poznanie o deštruktívnom duchu  napádajúceho najmä prorockého Božieho ducha, autority a rodiny.
 
Source /Zdroj:

Twenty-one Jezebelic Footprints

A Jezebel spirit is a controlling spirit of witchcraft.  Contrary to popular belief, Jezebel does not does not actually have a gender, and works through men just as well as through women. There are in fact more male witches than female in the Bible. Jezebel means “to exalt Baal” and we know from the Old Testament that when Jezebel came up against Elijah she had 450 male followers who were worshippers of Baal and served him.

“Now therefore send, and gather to me all Israel unto mount Carmel, and the prophets of Baal four hundred and fifty, and the prophets of the groves four hundred, which eat at Jezebel’s table.” (1 Kings 18:19)

“What peace, as long as the harlotries of your mother Jezebel and her witchcraft are so many?” (2 Kings 9:22)

“For you shall no longer be called The Lady of Kingdoms (Queen of the Kingdoms) And you said, ‘I shall be a lady forever,’ (Eternal Queen)” (Isaiah 47:5 ,7)

Jezebel is an international principality. It usually works with other principalities.

Pokračuj v čítaní

Charismatic Witchcraft ( Charizmatické čarodejníctvo )

Witchcraft is the control of others, imposing one’s will upon them, usually for a negative result. It is bondage to the victim.

Four areas of human resources used to produce a spiritual result: domination, intimidation, manipulation, and emotional blackmail.

I Domination

Pharisees are an easy example to use, as those who desire to build their little kingdoms, rather than the kingdom of God- and they did indeed use domination of the people in the time of Jesus. The Pharisees do not approach the Lord from a pure, selfish heart. Some people don’t have a concern for what the Lord wants, but are far more interested in what they want. This self-centered attitude has destroyed many churches, and taken down many men of God. People will use charismatic witchcraft to get their way in the local body, many of them are troublemakers who travel from one church to another if they can’t get what they want, and they leave in their wake a large number of innocent victims who are confused and hurting. Most are Jezebel spirits who wish to control and manipulate others. The idea is to destroy the work of God, and establish Satan’s (or man’s ) plan.

examples :

the message that only the pastor, or designated minister, is “anointed.” You are nothing, and need to depend on them to make decisions for you.

people who inappropriately complain, or challenge, the ways of the church and wish others to conform to their ways. critical of others, unless there is agreement with them.

A pastor requires “dancing before the lord” a to be considered spiritual. You are really dancing before the pastor, to please him, and get his approval.

any list of harsh demands by leadership to make people submissive, and dependent

somehow you get the feeling that the church owns you, and you need to sacrifice everything for it, including putting your family second to the needs of the church

Pokračuj v čítaní

Sexy oblečenie v cirkvi. Duch Jezabel

  Mám pocit, že niektorým ženám v cirkvi už musí byť povedané, aby sa primerane obliekali do Pánovho chrámu. Nie je tam totiž striptíz klub, módna prehliadka prípadne súťaž krásy. Bohabojný muž tak musí bojovať s pokušeniami, aby svojimi očami nespáchal hriech cudzoložstva. S týmto druhom satanského pokušenia by ste však nemali bojovať počas vašej prítomnosti v chráme, v zborovej miestnosti. Chrám je miesto, kde by ste mali byť oslobodení od takýchto útokov diabla.

No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. (Mt 5:28)

  Akoby ženy necítili užitočnosť v cirkvi, že majú aj inú hodnotu,  ako je vystavovanie ich tela na obdiv. Táto ich neistota musí byť nasmerovaná na kňaza, pastora. Ľudia totiž rešpektujú iba ženy, ktoré sa “obliekajú slušne”. Je ľahké prehlásiť, že “to nie je moja vina”, “nepozeraj”, ale keď kamkoľvek, kam sa otočíš je „vzrušujúca mamička“ v obtiahnutých šatách, čo môžeš v takomto prípade robiť? Kráčať so zatvorenými očami? Myslia tieto ženy vôbec na tých, ktorí sú okolo nich? Svojim “Sexy” výzorom tak tlačia kresťanov, ktorí bojujú so svojimi sexuálnymi závislosťami rovno na porno stránky, akonáhle sa vrátia domov. Nehovorí snáď Božie Slovo aby sme neboli bratom na pád? (doplnenie redakcie – pozri Rim 14:13)

Pokračuj v čítaní

Ženy vo vzťahoch oberajú mužov o autoritu. Ide o nezastaviteľný fenomén doby?

http://tv.hnonline.sk/styl/971446-zeny-vo-vztahoch-oberaju-muzov-o-autoritu-ide-o-nezastavitelny-fenomen-doby

V rozhovore pre HN televíziu sme sa rozprávali s psychologičkou Erikou Tkáčovou na tému emancipácie žien a vplyvu výmeny rolí na vzťahy, rodinu a spoločnosť.

Ženy sa chcú vyrovnať mužom a muž sa cíti menejcenný.

Emancipácia, ale čo sa týka vzťahov, je to takpovediac tanec na tenkom ľade.

Prečo strácajú vzťahy trvácnosť, deti vzory, ženy samé seba a muži záujem sa dozviete v rozhovore.

The destructive Strongholds of Jezebel and Ahab

“The spiritual world,

with its opposing forces of good and evil, is a world that is in one sense more real and relevant than the natural realm we live in. The kingdom of darkness is waging all -out war against the Kingdom of God and the Bible tells us that as spirit beings, we are caught in a struggle between these two realms. We struggle with “unseen entities” that manifest themselves through people by influencing their thinking – and thereby their actions. In these last days of the Church, the thrust of the enemy is mighty as he tries to establish strongholds in people’s minds and seduce our world to come under the control of Jezebel and other evil principalities and powers.”
(Steve Sampson -Confronting Jezebel (2012), p.29)