Ako pracuje duch Jezabel, typické charakteristiky nositeľov ducha Jezabel

Jezabel, kráľovná Satana, je démonické kniežatsvo zvádzania a neovládateľnej túžby. Je to jeden z najsilnejších duchov Satana pôsobiacich dnes, je to mocný nepriateľ Kristovho tela. Biblia hovorí o jej zodpovednosti za zabitie viac ako 400 prorokov, blokujúc tak hlas Boha vo všetkých oblastiach izraelského národa. Tento démon by nemal byť braný ľahkovážne – jeho misiou je zabíjať, kradnúť a ničiť.

Spôsobuje spustošenie v cirkvi pričom sa tvári ako ovečka. V prvom rade kladie všetkými spôsobmi nástrahy na zvádzanie autorít cirkví. Útočí na pastiera. Prečo? Ak padne pastier, ovce sa rozpŕchnu. (Zach 13:7) Biblia hovorí, že v posledných dňoch pred príchodom Krista, bude veľký odpad. Dokonca veľa vyvolených bude oklamaných. (Mt 24: 10-12).

Jednou z ciest ako tento duch pôsobí, je umiestnenie pochybností v cirkevnom tele, špeciálne sa to týka tých, ktorí sú v autorite, ako je pastor, vedúci chvál a kresťanský služobníci. Toto je vážny dôvod, prečo by sme sa mali neúnavne modliť za tých, čo sú postavení do pozície autority. V súčasnosti je veľa kresťanov v modlitebnom živote na tom veľmi slabo. Miesto budovania Kristovho tela míňajú svoju silu do klebiet a súdov, ktoré iba zosilňujú prácu Satana v tele cirkvi. Pochopiteľne, my všetci sme hriešni, ale ako potom Európa, nazývaná kresťanskou, môže pomôcť tým, ktorí stále viac a viac upadajú do hriechu? Silným nástrojom tohto pôsobenia sú taktiež klebety a ohováranie. Tento duch pôsobí na veriacich, túžiacich mať srdce pre Boha. Ich úsilím získania si vysokej pozície a moci v cirkvi, otvárajú seba pôsobeniu ducha Jezabel. Je to proces, prebiehajúci od počiatku po ovládnutí človeka Satanom. Čím dlhšie niekto pôsobí bez pokánia v kontrole a manipulácií, nesúc tak v sebe ducha neodpustenia, tým silnejšie sa prejavuje pôsobenie ducha Jezabel. Dotyčný si vôbec neuvedomuje, že tento duch cez neho pôsobí, pretože je to duch klamstva. Toto pôsobenie sa tak stáva jeho životným štýlom. Jezabel je zlý duch svetla, ktorý dáva svojmu nositeľovi vzhľad dobrej bohabojnosti. Keď Duch Svätý vztyčuje výstražnú vlajku, neignorujme ju. Nebúrme sa proti cirkevnej autorite, ktorá rozpoznáva v nás útok zla (1Sam 15:23). Udržujme si srdce v pokání. V opačnom prípade nechávame otvorené dvere, dovoľujúce Satanovi nás oklamať.

Pokračuj v čítaní

Jezabel a Eliáš v kázňach Davida Wilkersona

 

Učení Jezábel! – David Wilkerson

http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/746/


Dosažení plnosti Kristova požehnání
(Obtaining the Fullness of the Blessing of Christ)

By David Wilkerson
2. února 2003

A vímť, že přijda k vám, v hojnosti požehnání evangelium Kristova přijdu“ (Římanům 15:29). Pavel napsal tato slova křesťanům v Římě. Říkal jim: „Vůbec nepochybuji, že až se s vámi setkám, budu v nejplnější míře Kristova požehnání.“

Apoštolova slova tady v sobě obsahují něco, co by měl každý věřící vědět. To je, že existují různé stupně, nebo míry, Kristova požehnání. Někteří věřící dosáhnou plné míry tohoto požehnání, což je cíl. Všichni máme přijít do plné míry Pánova požehnání. Ale jiní křesťané vstoupí jen do malé míry Kristova požehnání.

Ve svém dopise Efezským Pavel naléhá na každého, aby usiloval o nejplnější míru tohoto požehnání: „Jednomu pak každému z nás dána jest milost podle míry obdarování Kristova… až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova… a poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste tak naplněni byli ve všelikou plnost Boží“ (Efezským 4:7, 13, 3:19).

Pokračuj v čítaní

Джим Рейли. 4 ключа, чтобы перестать терпеть и начать разбивать дух Иезавели

Захват Иезавели не может быть допущен ни над каким служением, и он должен быть разбит. Иисус сказал невероятно строгие и сильные слова для церкви Фиатиры. „Тем не менее, у Меня есть против тебя: ты терпишь ту женщину Иезавель…“ (Откровение 2:20, NIV).
 
Иисус понял власть и влияние духа Иезавели и хотел разбить этот дух в церкви в Фиатире. Он ясно сказал, что эти люди терпели Иезавель. Определение для английского слово „терпить“ дает понимание, почему Иисус сделал такое заявление против этой церкви.

Pokračuj v čítaní