• Tematické bloky

Aké nástroje používa psychická manipulácia?

Manipulácia v obchode

Strácate sebadôveru? Objavujú sa náznaky pocitu menejcennosti, ktoré v poslednom čase silnejú? Považovali ste sa predtým za viac-menej vyrovnanú osobnosť, a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach a vlastnostiach, ľudských, príp. profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?

Čelíte v medziľudských vzťahoch ťažkostiam, s akými ste sa predtým nikdy alebo nikde nestretli? Leží vám nejaká osoba alebo určité osoby v hlave a často o nej či o nich hovoríte alebo ich spomínate? Má na vás vzťah s touto osobou či osobami devastujúce účinky, ktoré si neuvedomujete? Vyskytuje sa vo vašej blízkosti niekto, kto vo vás vzbudzuje pocity viny, zvaľuje na vás svoju zodpovednosť, zasieva vo vašom okolí hádky, správa sa k vám alebo aj k iným ľuďom s nedostatkom rešpektu? Neviete na svoje nejasné tušenia o negatívnom účinku takýchto osôb vo svojom živote nájsť žiadne racionálne vysvetlenie?

Začínajú sa u vás objavovať aj rôznorodé fyzické problémy (poruchy spánku, búšenie srdca, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, zvýšený krvný tlak, kŕče, závraty, kožné problémy, atď.) alebo sa dokonca dostavujú i depresívne stavy? Ak ste na viaceré predchádzajúce otázky odpovedali kladne, pravdepodobne ste sa stali terčom psychickej manipulácie a neunikli ste manipulatívnym praktikám manipulátora. Nasledujúci článok prináša odpovede na otázky, čo je psychická manipulácia, v čom spočíva, prečo je nebezpečná, aké nástroje používa a ako sa možno pred ňou chrániť.

                Techniky psychickej manipulácie

Pod pojmom psychická manipulácia rozumieme snahu ovládať myslenie druhej osoby či viacerých osôb. Manipulátor sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory či správanie, ktoré nie sú obeti vlastné a ktoré by dobrovoľne neprijala. Získava výhodu voči nej bez toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie, alebo nie. Obeť si často ani neuvedomuje, že je manipulovaná.

Pri manipulácii využíva manipulátor dobromyseľnosť, naivitu, neistotu, nevedomosti, slušnosť, strach a ďalšie skôr pozitívne než negatívne city a vlastnosti iných osôb s cieľom realizovať svoje vlastné, väčšinou utajené a skryté zámery, ciele a plány. Zo strany manipulátora ide o zneužitie prevahy (týkajúcej sa druhu, množstva či prístupu k informáciám, inteligencie, verbálnej zdatnosti a výrečnosti, momentálnych okolností či situácie, rôznych osvojených psychotechník, metód a ciest) na ovplyvňovanie rozhodnutí iných jedincov vo vlastný prospech. Problém psychickej manipulácie je v tom, že berie človeku právo na slobodné rozhodnutie.

                K manipulačným technikám patrí:

 • využívanie ľudí ako nástrojov bez vlastnej vôle,
 • nerešpektovanie a obchádzanie slobodnej vôle iných,
 • podporovanie agresivity,
 • využívanie dôverčivosti,
 • radosť z utrpenia iných,
 • zákerné konanie,
 • klamstvo,
 • prijatie možnej trestnosti konania,
 • zneužitie dôvery,
 • predstieranie náklonnosti.

Obrana proti manipulácii

Pri reakcii na manipuláciu je vhodné dbať na dodržiavanie nasledujúcich zásad:

 • zostať korektný a objektívny – nenechať sa nakaziť taktikou, ktorú používa manipulátor, útok neodplácať útokom, vecne a jasne argumentovať, uvádzať faktické zdôvodnenia,
 • zostať v pohode – zachovať pokoj, rozvahu a nadhľad, sústrediť sa na ochranné metódy, ktoré sú uvedené nižšie,
 • nereagovať kauzálne – vyvarovať sa typických obranných reakcií,
 • držať sa svojho cieľa – sledovať jasne vytýčený cieľ, formulovaný ešte pred rozhovorom alebo spoločnou aktivitou s partnerom (pokiaľ už cieľ nie je možné realizovať, treba rozhovor, resp. spoluprácu s manipulátorom prerušiť),
 • zamerať sa na konkrétne správanie – vyhnúť sa sústreďovaniu na domnienky, sledovať skutočné správanie sa druhej strany, namiesto pesimistickej nedôvery zvoliť dostatočnú dávku optimizmu a dôvery k ľuďom,
 • dať šancu dohode – ak sa partner správa neférovo a jasne manipuluje, namiesto „trieskania dverami“ je potrebné ponúknuť mu dohodu a vecne si prehovoriť.

Prvým krokom k obrane proti skrytým útokom a vplyvom akéhokoľvek manipulátora je uvedomenie si skutočnosti, že niekto vami naozaj manipuluje − rozlíšenie manipulatívneho správania ihneď v jeho počiatkoch a okamžitý aktívny protimanipulatívny postoj a správanie.

K ďalším krokom patrí:

 • pevné rozhodnutie, že nikomu nedovolíte, aby vami manipuloval,
 • uvedomenie si svojich vlastných práv,
 • vybudovanie si vlastného „ja“,
 • odmietnutie toho, čo si v skutočnosti sami neprajete a nechcete,
 • nezamieňanie si odmietnutia čohosi alebo kohosi nežiadaného či nevyžiadaného so zavrhnutím alebo znehodnocovaním toho druhého,
 • zoznámenie sa s manipulatívnym spôsobom konania a jeho charakteristikami,
 • nacvičenie a naučenie sa rôznych techník, metód, postupov obrany proti manipulatívnemu konaniu, najlepšie v spolupráci s odborníkom.

Prevzaté z :    http://www.skvelarodina.sk/ake-nastroje-pouziva-psychicka-manipulacia/

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate