Dar jazykov a diabolská napodobenina – Trójsky kôň v cirkvi

Deň Letníc je židovský sviatok, ktorý pripadá na 50 dní po Pasche. V tých časoch prichádzali oddaní Izraeliti z celej Rímskej ríše, aby sa poklonili v Jeruzaleme. Boh si vybral túto vhodnú príležitosť na udelenie daru jazykov, aby apoštoli mohli návštevníkom kázať v ich rodných jazykoch. V ten deň bolo v dave zastúpených najmenej 15 rôznych jazykov (Sk 2, 9-11). Výsledkom bolo obrátenie tisícov týchto návštevníkov. Po Letniciach títo návštevníci niesli svoju novú vieru späť domov do svojich národov a národností, čím exponenciálne šírili evanjelium.

Z tohto príkladu je zrejmé, že dar jazykov bol daný na odovzdávanie evanjelia v rôznych existujúcich svetových jazykoch. Niektorí však stále predpokladajú, že tento dar je nebeským jazykom, ktorému rozumie len Boh a tí, ktorí majú dar výkladu. Biblia však v tomto prípade uvádza, že učeníci aj tí, ktorí počúvali, rozumeli tomu, čo sa hlásalo: „úžasné Božie skutky“.

Viac dôkazov

Pozrime sa teraz na ďalší príklad, keď Peter kázal Kornéliovi a jeho domácnosti.
„Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo. A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. …“ (Sk 10, 44-46).
Kornélius bol Talian, zatiaľ čo Peter bol Žid, ktorý hovoril aramejsky. História nám tiež hovorí, že služobníctvo v rímskom dome mohlo pochádzať z ktoréhokoľvek kúta sveta. Keďže existovali zjavné jazykové bariéry, Peter pravdepodobne začal kázať prostredníctvom tlmočníka. Keď však Duch Svätý zostúpil na Kornéliovu domácnosť, Židia s Petrom mohli rozumieť pohanom hovoriacim inými jazykmi, ako boli ich rodné jazyky.
Záznam hovorí, že Židia ich počuli „velebiť Boha“ v týchto jazykoch. Keď Peter neskôr podával správu o tejto skúsenosti, povedal: „Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, tak ako na začiatku na nás.“ (Sk 11,15, môj dôraz). Myslí tým, že Kornélius a jeho rodina dostali rovnaký dar jazykov, aký dostali učeníci o Letniciach.

Tretím a posledným príkladom hovorenia jazykmi je Pavlovo kázanie tuctu efezských učeníkov. V Skutkoch 19,6 sa píše: „A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.“
Pavol bol vzdelaný a ovládal viacero jazykov (1 Kor 14, 18). Keď Duch Svätý zostúpil na týchto Efezanov, spoznal, že prorokujú – teda kážu – v jazykoch, ktoré nevedeli.
Zistíte teda, že dar jazykov bol spojený s vyliatím Ducha Svätého len vtedy, keď sa zhromaždili ľudia z viacerých jazykových skupín – a vždy to bolo za účelom zdieľania evanjelia.
Všimnite si tiež, že v Skutkoch 4 sa opakuje skúsenosť opísaná v 2. kapitole. Miesto sa otriaslo a boli naplnení Duchom Svätým – ale keďže tam neboli prítomní cudzinci, dar jazykov chýbal. V Skutkoch 4,31 sa píše: „A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli zhromaždení, všetkých naplnil Svätý Duch a smelo hlásali Božie slovo. „
Účelom krstu Duchom nie je vydávať nezrozumiteľné zvuky, aby ste dokázali, že ste spasení, ale skôr mať moc na kázanie, aby boli iní spasení. Preto Ježiš povedal: „…ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“  (Sk 1, 8).

Comments are closed.