• Tematické bloky

Poruchy osobnosti

F60.0 Paranoidní porucha osobnosti
Definice
Nadměrná citlivost k nezdarům, neomlouvání urážek, podezíravost, tendence chápat mylně skutky jiných jako hostilní a opovržlivé (vztahovačné myšlení), i když jsou vůči jedinci neutrální či přátelské, a tendence k tvrdošíjnému boji za lidská práva (Smolík, 1996, str. 357), též nadměrný důraz na dodržování pravidel (Vágnerová, 2008, str. 520). Může být sklon k patologické žárlivosti nebo nadměrnému vyzdvihování vlastní významnosti a sebechvála (Smolík, 1996, str. 357).
Diagnostika
A. Musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti F60 (viz výše).
B. Musí být splněny alespoň 4 z následujících příznaků:
nadměrná citlivost k odstrkování a odbývání tendence k trvalé zášti
podezíravost a sklon k překrucování
bojovný a úsporný smysl pro osobní práva bez ohledu na bezprostřední situaci
neoprávněné podezírání ze sexuální nevěry svého partnera
sklon k zdůrazňování důležitosti vlastní osoby
zabývání se nepodloženým „konspiračním“ vysvětlováním událostí kolem sebe nebo ve světě (Smolík, 1996, str. 357).
Epidemiologie
Vyskytuje se v rozmezí 0,5-2,5% populace, častěji u mužů. Vyšší incidence byla zjištěna v rodinách pacientů se schizofrenií a poruchami s bludy (Smolík, 1996, str. 357)
Etiologie a patogeneze
Pro vznik poruchy jsou třeba určité genetické dispozice, významné jsou i nespecifické komplikace v rodinných vztazích v časném vývojovém období (Smolík, 1996, str. 357).
Průběh a prognóza
Příznaky a projevy jsou charakteristické dlouhodobým výskytem (nejsou epizodické co do základních charakteristik). Jsou spojené s horším výkonem v práci i v osobním životě pacienta. Pacienti jsou hostilní, neústupní, neustále připraveni k obraně, vyhýbají se intimnějším kontaktům, dávají přednost zájmu o neživé objekty spíše než o lidské vztahy, jsou citliví na dodržování řádu, nemají zájem o umění a estetiku. Komplikace v průběhu života mohou být především poruchy s bludy, schizofrenie, deprese a úzkostné poruchy (Smolík, 1996, str. 358).
Diferenciální diagnostika
Porucha s bludy; Schizofrenie; Porucha nálady s psychotickými příznaky;
Charakteristické epizodami psychotických příznaků, např. bludy a halucinace.
Změna osobnosti při tělesném onemocnění;
Postižený je centrální nervový systém, může se objevit při tělesné vadě a ve spojitosti s chronickým užíváním psychoaktivních látek.
Jiné poruchy osobnosti;
Některé poruchy osobnosti sdílejí s paranoidní poruchou společné rysy trvale nebo při určitých okolnostech, zejména zátěžových (patří sem především schizoidní porucha osobnosti F60.1, vyhýbavá porucha osobnosti F60.6, hraniční porucha osobnosti F60.31, histriónská porucha osobnosti F60.4 a narcistická porucha osobnosti). Asociální chování u paranoidní poruchy osobnosti není motivováno snahou něco získat nebo někoho pronásledovat jako u asociální poruchy osobnosti F60.3. Jedná se spíše o akt odvety (Smolík, 1996, str. 358).
Léčba
Nejobvyklejším způsobem léčby je individuální, podpůrná psychoterapie. Jen výjimečně lze užít mírných dávek neuroleptik (Smolík, 1996, str. 358).

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate