• Tematické bloky

Poruchy osobnosti

Návykové a impulsivní poruchy
poruchám chování patří návykové a impulzivní poruchy (impulsivní poruchy, které jsou buď zřetelně sexuální, nebo se týkají příjmu potravy či alkoholu a jiných psychoaktivních látek, klasifikujeme, dle MKN, jako Poruchy pohlavní identity F64; Poruchy příjmu jídla F50; Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek F10), (Smolík, 1996, str. 387).
Všechny poruchy této kategorie sdílejí 3 charakteristiky:
Neschopnost odolat impulzu nebo pokušení, udělat něco, co je nebezpečné (pro aktéra nebo jeho okolí) nebo se považuje za nemorální. Jedinec ví, že se čin považuje za špatnost, jedinec může nebo nemusí odporovat impulzu a čin může nebo nemusí být předem promyšlen.
Narůstající napětí před provedením činu, napětí se sníží pouze po vykonání činu.
Vzrušení nebo uspokojení při provádění činu a bezprostřední uvolnění napětí po provedení činu. Samotný čin jen ego-syntonní, tzn., odpovídá vědomému přání v daném okamžiku (ego-dystonní jsou např. činy u OCD, kdy se pacient při výkonu činnosti necítí dobře), (Smolík, 1996, str. 388).
Jedinci s těmito poruchami jsou si jen zřídka vědomi toho, co je vede k provedení impulzu, nebo proč se při tom cítí tak příjemně. V jiných oblastech se tito jedinci projevují obvykle velmi dobře. Mnozí z nich jsou stabilními osobnostmi bez závažnějších poruch myšlení nebo jednání (Smolík, 1996, str. 387).

Poruchy pohlavní identity
Poruchy pohlavní identity vznikají narušením vývoje normálního prožívání mužství/ženství (Svoboda, 2006, str. 255).
Určité charakteristiky osobnosti a chování mají tendenci postupně naplňovat roli mužství/ženství. Tento vývoj je výsledkem vedení jedince rodiči a působením sociálních vlivů, obojí směřuje k získání vlastností charakteristické pro dané pohlaví v dané kultuře (Smolík, 1996, str. 397).Porucha pohlavní identity je definována jako nesoulad mezi biologickým pohlavím (chromozomální výbava, vlastnosti a vzhled genitálií atd.) a psychologickým prožíváním pohlaví (pohlavní identitou), eventuelně s danou kulturou (Svoboda, 2006, str. 255), (Smolík, 1996, str. 398).

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate