• Tematické bloky

Samotná modlitba Oslobodenia

V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť a odmietam ich.
Pane Ježišu, rozkáž Satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali.
Prosím ťa, Pane Ježišu, rozšliap svojimi nohami Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.
Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca.
Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaný k zmŕtvychvstaniu.
Bol som vykúpený predrahou Kristovou Krvou, aby som oslavoval Boha svojim telom.
Preto Satan nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojim domom.
Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi!Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov a príbuzných.
Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi.
Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili, alebo mi ublížili.
Nech nás predrahá Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Pokračuj v čítaní

Modlitba za oslobodenie od hriechu

V mene Ježiša Krista, mocou jeho predrahej Krvi, mocou jeho umučenia, smrti a Zmŕtvychvstania,  mocou  Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý  sedí  po pravici Otca, v mene  Otca, Syna i Ducha Svätého, krstnou  mocou, ktorú mi dal Ježiš, zriekam sa všetkých síl Zlého, ktoré mi chcú škodiť  odmietam ich.
Pane Ježišu, rozkáž Satanovi a jeho zlým duchom, aby sa ti podriadili a nikdy viac sa ku mne nevracali.
Prosím ťa, Pane Ježišu, rozšliap svojimi nohami Zlého i všetkých jeho pomocníkov a uvrhni ich do bezodnej priepasti.
Vyznávam: Som dieťa nebeského Otca.
Som údom Kristovho Tela a chrámom Ducha Svätého, povolaný k zmŕtvychvstaniu.
Bol som vykúpený predrahou Kristovou Krvou, aby som oslavoval Boha svojim telom.
Preto Satan nemá právo ani moc nado mnou, nad mojou rodinou a nad mojim domom.
Ja a môj dom budeme slúžiť Pánovi!
Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie všetkých hriechov mojich predkov, mojich rodičov a príbuzných.
Odovzdávam ich všetkých ukrižovanému Ježišovi.
Prosím o odpustenie všetkých mojich hriechov a dávam si pevné predsavzatie odpustiť všetkým tým, ktorí ma zranili, alebo mi ublížili.
Nech nás predrahá Kristova Krv očistí od všetkých našich hriechov a oslobodí od pút neodpustenia, prekliatia a hriechu.
Skrze Krista, nášho Pána.Amen.

1.Zriekam sa ducha sebectva, svojvôle, povyšovania sa, ducha nezávislosti od Boha, odmietania druhých a sebaodmietania, samotárstva, osamelosti, neviery a pochybností, ducha rebélie, neposlušnosti, vzdoru, vzbury, odpadu od viery, bludárstva a rúhania sa.
Pane Ježišu Kriste, rozkáž týmto zlým duchom, aby ma opustili; aby sa tebe podriadili a nikdy viac sa ku mne nevrátili.

Pokračuj v čítaní

Návrhy modliteb pro různé situace

Modlitba – vyznání víry

Otevřte si Bibli a přečtěte následující texty:
l Jan 1,7.9; Žalm 32; Žalm 90,8; Žalm 51; Přísl 28,13.
Vyznejte Ježíši nahlas každý vědomý hřích. Poté se můžete modlit:

Návrh modlitby:

„PANE JEŽÍŠI KRISTE, vyznal jsem Ti každý svůj hřích. Jmenovitě jsem Ti vyznal také své okultní hříchy. Za všechny tyto hříchy jsi položil svůj život. Děkuji Ti za odpuštění a očištění Tvojí krví. Dej mi jistotu, že jsi mi dokonale odpustil všechny mě hříchy. Ve svém slově slibuješ: ‚Jestliže chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti‘.

Věřím, že Tvůj slib je pravdivý. Věřím, že Ty, PANE JEŽÍŠI, mi můžeš darovat jistotu odpuštění a děkuji Ti za to. Daruj mi každý den vnitřní radost, abych rozpoznal Tvou vůli a žil podle ní ke Tvé cti. Ty jsi slíbil: (Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbť. Věřím, že můžeš způsobit, abych chtěl i jednal podle Tvé vůle. Splň, prosím, své zaslíbení v mém životě. Věřím ti a děkuji, že jsi mě vyslyšel. Ukaž mi také ještě moje nevyznané hříchy. Chci znát sám sebe a mít citlivé svědomí. V bibli jsi slíbil: ‚Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude   mluvit  sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít‘. Věřím, že Tvůj svatý Duch mi otevře oči, abych poznal sama sebe. Věřím Ti a děkuji, že jsi mě vyslyšel.

Pokračuj v čítaní

Prosba o jistotu odpuštění

Návrh modlitby

„Pane Ježíši Kriste, vyznal jsem Ti jmenovitě své hříchy. Vím, že jsi za mně prolil svou krev. Tvoje odpuštění je skutečné. V Bibli slibuješ, ž e Tvoje krev očistí od každého hříchu. Věřím tomu. A proto Tě nyní prosím, daruj mi své odpuštění i jistotu, žes mi odpustil. Ty   to   můžeš  učinit,  protože jsi to slíbil. Věřím tomu a děkuji Ti za to. Amen.“

Satan bude za naše hříchy potrestán     

Pouze Duch svatý nám umožňuje, abychom poznali své hříchy a ukazuje nám, že Ježíš Kristus nám je odpouští. Satan ví, že za každý hřích, který Ježíši vyznáme, bude na konci věků potrestán, a proto je zcela pochopitelné, že sám od sebe nám nikdy nebude naše hříchy připomínat. Potom by totiž musel počítat s tím, že je vyznáme Ježíši, a tím je vlastně necháme přepsat na satanovo konto. Tak se jeho trest stále zvětšuje.

Satanova taktika       

Když nám Duch svatý naše hříchy připomene a my jsme je vyznáme Ježíši, pokouší se satan o rafinovaný trik. Za krátkou dobu nám hříchy opět připomene, aby nás zmalomyslnil. V tomto opětném odhalování naší hříšné minulosti je mistrem, a proto nám někdy nakonec vnutí myšlenku, že nám už není pomoci a že jsme všechno prohráli. Jeho připomínací taktika má, žel, u mnoha lidí velký úspěch.

Pokračuj v čítaní

Modlitba – výber citátov z Biblie

Milý brat, sestra,

uvádzame zopár citátov z Biblie (KAT) o modlitbe. Nech sú Ti pomocou k dobrej a pokornej modlitbe za rôzne účely, ako sú napr. modlitby za uzdravenie, pomoc, oslobodenie, atď.  Je potrebné si uvedomiť, že Boh vidí do každého srdca. Nemáš pred Ním čo skrývať. Taktiež je dôležité si uvedomiť, aby tvoja modlitba nebola voči Bohu manipulatívna…Boh sa manipulovať nedá!

Pokračuj v čítaní

Ochranná modlitba

Drahý nebeský Otče, odovzdávam pod krv Pána Ježiša Krista celý svoj život, celé svoje telo, svoju hlavu, tvár, oči, uši, ústa, nos, jazyk, hrudník, chrbát, dolné a horné končatiny, ruky, nohy…

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista moju pokožku na celom tele, moju kožu, vlasy, nechty, moju cievnu obehovú sústavu, moju krv, lymfatický, nervový, imunitný, dýchací, vylučovací systém, tráviaci systém, svalstvo, … moje kosti, kolená, kĺby, chrbticu.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista všetky moje vnútorné orgány (….), vrátane mužských/ženských pohlavných orgánov i svoje srdce.

Dávam pod krv Pána Ježiša Krista moju myseľ, vôľu, emócie, city, pocity môjho ducha, môj mozog, pamäť, tvorivosť, citlivosť, jemnosť, schopnosť komunikovať, každú bunku môjho mozgu, moje vedomie aj podvedomie, ľavú a pravú hemisféru, logiku, moje myslenie, moju psychiku a moju česť, povesť a dobré meno. Pokračuj v čítaní

Denná modlitba za ochranu

Drahý Nebeský Otče, modlím sa túto modlitbu v moci Svätého Ducha. V mene Ježiša Krista viažem, karhám, vyháňam a zbavujem účinku všetkých duchov rozdelenia, nezhody, nejednoty, sporu, zlosti, hnevu, vraždy, kritiky, odsúdenia, pýchy, závisti, žiarlivosti, klebetenia, ohovárania, hovorenia zlého, sťažovania sa, klamania, falošného učenia, falošných darov, falošných manifestácií, podvodných znamení a zázrakov, chudoby, strachu z nedostatku, duchov strachu, šepkajúcich duchov, sťažujúcich sa duchov, prekážajúcich duchov, pomstychtivých duchov, podvodných duchov, náboženských duchov, okultných duchov, duchov čarodejníctva (vrátane Jezabel, Dalily, Kráľovnej Nebies a Apolliona) a duchov Antikrista.

V mene Ježiš viažem a lámem všetky prekliatia, ktoré boli vyslovené proti mne. Žehnám tým, ktorí ma preklínajú a modlím sa, aby si týchto ľudí požehnal. Viažem všetky vyslovené súdy učinené proti mne a súdy, ktoré som učinil voči ostatným. Viažem moc negatívnych slov od iných a viažem a robím neužitočnými všetky modlitby inšpirované nie z Ducha Svätého, bez ohľadu na to, či sú to psychické, duševné sily, čarodejníctvo alebo falošné jazyky, ktorými sa modlili proti mne. Pokračuj v čítaní

Modlitba oslobodenia

Modlitba

Môj najdrahší Pane Ježišu,
príď teraz ku mne aj so svojim Svätým Duchom.
Ty si zvíťazil nad zlým a Tebe patrí všetka moc,
Tebe sa musí podriadiť každý nečistý duch.
Pane, patrím celý/á len Tebe,
prosím Ťa Pane, ochráň ma, osloboď ma a zachráň ma.
Pane Ježišu, v Tvojom mene,
pre zásluhy Tvojej najsvätejšej krvi,
pre Otcovu lásku ku mne,
mocou Ducha Svätého,
na príhovor panny Márie, sv. Jozefa, sv. Michala
a všetkých našich svätých patrónov,
v jednote s Katolíckou cirkvou,
sa zriekam diabla a všetkých zlých duchov.
Zriekam sa každého zlého ducha vo mne, alebo proti mne.
Zriekam sa akéhokoľvek puta so satanizmom,
okultizmom, spiritizmom a new age.
Zriekam sa akéhokoľvek puta s mágiou,
psychotronikmi a veštcami.
Zriekam sa akéhokoľvek negatívneho puta s
mojimi predkami v rodine.
Zriekam sa akejkoľvek kliatby,
akéhokoľvek prekliatia, akéhokoľvek zarieknitia,
akejkoľvek negativity vo mne, alebo proti mne,
alebo proti mojej rodine, alebo proti mojim deťom,
alebo proti môjmu manželstvu, či budúcnosti,
alebo proti môjmu zdraviu, či psychike,
alebo proti mojej ceste viery, môjmu domu, či zamestnaniu.
Vzývam Ťa Pane Ježišu a jedine Teba,
aby si bol mojim jediným spasiteľom,
mojim jediným vykupiteľom a jediným Pánom môjho života.
Amen

Viac tu: http://www.kristus.sk/modlitby/modlitba-oslobodenia/

  • Preložiť – Translate