• Tematické bloky

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

VII.- zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane, zranili ma nielen moje vlastné pády, ale aj pády tých, od ktorých som očakával , že budú mojím vzorom, príkladom – pády tých, na ktorých som mal príliš vysoké nároky. Pohoršovali ma slabosti našich cirkevných predstavených, rodičov, učiteľov, vychovávateľov, našich predstavených v zamestnaní a verejných činiteľov. Moje ilúzie o nich sa nespĺňali a ťažko som to prijímal. Namiesto modlitby som zbytočným posudzovaním prehlboval svoje zatrpknutie a sklamanie.
Aj toto, Pane, odovzdávam do tvojej uzdravujúcej moci. Odpusť mi, že som sa za nich málo modlil.
Teraz prosím, aby si ich požehnal. Zošli svojho Ducha, nech osvieti ich rozum, aby múdro spravovali svoje úrady.
Duchu Svätý, daj mi ochotné srdce modliť sa za našich predstavených.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.


VIII. zastavenie – Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, v tvojom láskavom napomenutí plačúcich žien cítiť i ocenenie ich súcitu. Práve on pripravil ich srdcia prijať tvoje usmernenie: “Neplačte nado mnou, ale nad svojimi hriechami a hriechami svojich synov“.
Pane, súcit, ktorý cítim s tvojím utrpením, vedie ma k ľútosti nad mojimi hriechami a k predsavzatiu sa im čo najviac vyhýbať. Tvoj príklad zrieknutia sa súcitu plačúcich žien, nech lieči moju vlastnú precitlivelosť a urážlivosť.
Láskavý Ježišu, daj, aby som sa nekrútil toľko okolo seba a nezotrvával v stave sebaľútosti. Urob ma citlivým na potreby našich bratov a sestier.
Duchu Svätý, pretvor a spravuj moje srdce podľa Ježišovho srdca.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

IX. zastavenie – Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Tretí pád. Pane, čo si chcel toľkými pádmi povedať? Prichádza mi na um citát z knihy Exodus, v ktorom sa Boh prihovára izraelskému národu:“Lebo ja Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov do tretieho až štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazujem až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy“.
Začínam chápať, aké veľké následky majú hriechy a odcudzenie sa Bohu. Zasahujú nielen do prítomnosti, ale ich následky postihujú i ďalšie pokolenia.
Môj Bože, udzrav teraz svojou milosrdnou láskou všetky negatívne vplyvy, ktoré mi spôsobili hriechy mojich predkov.
Chcem aj touto krížovou cestou za ne zadosťučiniť.
Prosím ťa, Bože, o zodpovednosť vyhýbať sa hriechom, aby si skrze môj zbožný život mohol požehnať budúce pokolenia.
Duchu Svätý, nauč ma s láskou zachovávať Božie príkazy.
(Ticho.)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate