Aké je vaše znamenie? Horoskopy, astrológia a zverokruh

A čo mudrci z Matúša 2? Mudrci v jasličkách uvideli na oblohe hviezdu, ktorú si správne vysvetlili ako znamenie židovského kráľa (Mt 2, 1-2). Títo muži mohli byť súčasťou (niekedy) monoteistického svetového náboženstva nazývaného zoroastrizmus, ktoré v tom čase zahŕňalo astrológiu. Táto pasáž teda znie ako podpora horoskopov – ale po hlbšom skúmaní nie.

Po prvé, je opisná, nie normatívna. Matúš 2 je životopisná história, ktorá informuje o udalostiach okolo Ježišovho narodenia. Nie je to učebná pasáž, ktorá by ľuďom priamo hovorila: „Urobte to!“. Mudrcov možno pochváliť za to, že hľadali Ježiša, aj keď ich metódy nie sú popísané.

Po druhé, text hovorí, že to bola hviezda. Nehovorí o súhvezdí ani o dome vo zverokruhu. Hoci jednotlivá hviezda môže byť dôležitá v rámci horoskopov, veštci nehľadajú len hviezdu. Pri svojich výkladoch sa spoliehajú na dom v kombinácii s postavením Slnka a Mesiaca a na ďalšie javy. Zmienka o hviezde je v súlade s astrológiou, ale nedokazuje ju. Jedna hviezda nie je dostatočným potvrdením.

Po tretie, astrológia a astronómia vtedy neboli tak odlišné. Mudrci mohli byť astrológovia, ale astrológia a astronómia sa vtedy veľmi prekrývali. Mudrci mohli pracovať na rozmazanom pomedzí medzi nimi. Mohli robiť najlepšiu vedu svojej doby, približne 1 000 rokov pred vedeckou revolúciou. Táto možnosť „rozmazaného stredu“ však dnes nie je reálna, keďže astronómia je dnes odlišnou vedou od okultne zarámovanej astrológie.(14)

Po štvrté, jasnejšie biblické texty zakazujú astrológiu (pozri vyššie). A vo všeobecnosti platí, že Písmo by sa malo vykladať podľa Písma, najmä keď viac ako tucet pasáží jasne zakazuje astrológiu, hoci jedna opisná pasáž nie je taká jasná.

Po piate, „hviezda“ môže byť duchovným videním alebo nadprirodzeným svetlom (prorocké znamenie)(15) , alebo sa môže vyskytnúť vo vnútornej atmosfére. Týmto spôsobom by sa táto hviezda podobala signálnej svetlici alebo snu, ktoré nesúvisia s astrológiou. Podobne v Lukášovi 2, 8 – 15 mali pastieri videnie “ množstvo nebeských zástupov“. To, že sa títo muži pozerali hore, aby ich videli, neznamená, že je to vo vesmíre. To isté by mohlo platiť aj pre mudrcov.

Po šieste, Mudrci nepotrebovali astrológiu, aby vedeli, že v Jakubovej krajine (Izraeli) je mesiášska signálna hviezda. Mohli odložiť všetky horoskopy a obrátiť sa na Numeri 24,17, aby videli, že “ Jeho vidím, ale nie už teraz, hľadím na neho, no nie z poblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíha z Izraela. On rozbije spánky moabské a temeno všetkým synom Seta.“ (KAT).

Určite je v horoskopoch trochu dobra a pravdy? Niektoré z najnebezpečnejších lží sú takmer pravdivé. Prísne vzaté, v horoskopoch môžeme pripustiť istú pravdu v tom, že uznávajú hodnotu vo hviezdach. Hviezdy sú svedkami majestátnej Božej slávy. Aj nebeské zástupy môžeme považovať za súčasť Božieho stvorenia a študovať ich prostredníctvom astronómie. Apologéti majú voči astronómom veľký dlh za to, že pomohli vytvoriť vedecký základ pre kozmologický argument.(16) Hviezdy môžu slúžiť aj pri navigácii a zostavovaní kalendára. Hviezdy svedčia o usporiadanom a zámernom pláne v Božom stvoriteľskom diele.

Pri všetkých týchto spásonosných dôvodoch pre astronómiu sú horoskopy stále len slabou a klamlivou náhradou. Horoskopy sú pseudovedou, ktorá nahrádza poznanie poverami a falošnými presvedčeniami. Nielenže nemajú výpovednú hodnotu, ale sú prekážkou pravdy, múdrosti a porozumenia.
Namiesto toho, aby sme sa obracali na horoskopy a hľadali životné smerovanie a šťastie, urobíme lepšie, ak budeme hľadať Boha v modlitbe, tráviť čas čítaním a štúdiom Písma a hľadať radu v zbožnom kresťanskom spoločenstve. Koniec koncov, „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“ (Príslovia 10).

O autorovi: John D. Ferrer, PhD, je tvorcom obsahu pre Crossexamined Ministries a spolupracovníkom Inštitútu rovných práv. Má titul MDiv v odbore apologetika a titul ThM a PhD v odbore etika a filozofia náboženstva.

POZNÁMKY
(1) Slovo „hviezdy“ sa tu vzťahuje na planéty, mesiace, hviezdy, kométy alebo iné nebeské telesá. Pokiaľ ide o „okultné“, pozri John Ferrer, „Infiltrated: Rozpoznávanie a reakcia na okultizmus vo vašej cirkvi,“ Christian Research Journal, 30. októbra 2019, aktualizované 7. marca 2023, https://www.equip.org/articles/infiltrated-recognizing-and-responding-to-occultism-in-your-church/.

(2) „Horoskop“, Cambridge Dictionary, Cambridge Advanced Learners Dictionary and Thesaurus [online], Cambridge University Press, prístup 6. októbra 2023, https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/horoscope.

(3) Linda Rodriquez McRobbie, “How Are Horoscopes Still a Thing?,” Smithsonian Magazine, January 5, 2016, https://www.smithsonianmag.com/history/how-are-horoscopes-still-thing-180957701/.

(4) “Astrology,” Cambridge Dictionary, Cambridge Advanced Learners Dictionary and Thesaurus [online], Cambridge University Press, accessed July 29, 2023, https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/astrology/.

(5) “Zodiac,” Cambridge Dictionary, Cambridge Advanced Learners Dictionary and Thesaurus [online], Cambridge University Press, accessed July 29, 2023, https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/zodiac.

(6) “Constellations and the Calendar: Did You Recently Hear That NASA Changed the Zodiac Signs? Nope, We Definitely Didn’t” [Blogpost], NASA, Tumblr, September 20, 2016, https://nasa.tumblr.com/post/150688852794/zodiac.

(7)“Constellations and the Calendar.”
(8) “Constellations and the Calendar.”

(9) I. W. Kelly, “Astrology and Science: A Critical Examination,” Psychological Reports, 44.3 suppl. (1979): 1231–1240, accessed August 29, 2023, https://doi.org/10.2466/pr0.1979.44.3c.1231.; For a skeptical yet sympathetic critique of astrology — from an astrologer — see Geoffrey Dean, “Meta-Analysis of Nearly 300 Studies: Putting Astrology and Astrologers to the Test,” Astrology and Science, adapted from Geoffey A. Dean, Astrology Under Scrutiny: Close Encounters with Science, (Amsterdam: Wout Heukelom and Cygnea van der Hoonig, 2014), https://www.astrology-and-science.com/D-meta2.htm.

(10)Esteban Pardo, “The Psychology Behind Why We Believe Horoscopes,” Deutsche Welle, July 5, 2022, https://www.dw.com/en/the-psychology-behind-why-we-believe-in-horoscopes/a-62250008.

(11)Marcia Montenegro, “Horoscopes: To Read or Not to Read,” Christian Answers for the New Age (1994), accessed September 4, 2023, https://www.christiananswersnewage.com/article/horoscopes-to-read-or-not-to-read.

(12)On occult/occultism see Ferrer, “Infiltrated,” https://www.equip.org/articles/infiltrated-recognizing-and-responding-to-occultism-in-your-church/. Examples of occult beliefs include the principle of correspondence (“as above, so below”), the principle of mentalism (“the all is mind, the universe is mental”), and the Wiccan Rede (“An’ it harm none, do as ye will.”). See Kybalion, principles I, II, www.kybalion.org/kybalion.php?chapter=II; and the Wiccan Rede, https://www.wicca.com/wicca/wiccan-rede.html.

(13)Some distinguish the prophetic import of Luke 21:25–26 from verse 27, and Matthew 24:29 from verses 30–31, and Mark 13:24–25 from verses 26–27, separating these heavenly signs from Christ’s second coming. The Synoptic authors are quoting Isaiah 13:9–10 in each of those passages before quoting Daniel 7:13. This schema lends room for treating the “signs in the sun and moon and stars” as figurative language. In that view, these passages are not treating the sun, moon, and stars as actual objects (signifiers) whose fluctuations foreshadow cataclysmic upheaval (signified); rather, it is only figuratively using the language of “sun, moon, and stars” to evoke a sense of impending doom and/or the downfall of great powers. In that way, there is no upheaval in the heavens in view, just figurative language describing upheaval on earth — the demise of Babylon in Isaiah’s day (sixth century BC), and the destruction of the Jerusalem temple in the first century AD. This figurative reading, however, might not be necessary since the scenes in Isaiah 13:9–10, Daniel 7:13, and in the Synoptics could be understood typologically such that partial fulfillments of this prophetic theme (cataclysmic divine judgment over a nation) has occurred in the fall of Babylon and the destruction of the Temple, but not until Christ’s return will these prophetic themes be fully and finally resolved, complete with literal cataclysmic disturbances in the stars. For a defense of the figurative reading of Luke 21:25–27 see, Hank Hanegraaff, “Apocalypse When? Why Most End-time Teaching Is Dead Wrong,” Christian Research JournalAugust 29, 2014, updated April 12, 2023, https://www.equip.org/articles/apocalypse-when/; and Hank Hanegraaff, Apocalypse Code: Find Out What the Bible Really Says About the End Times…and Why It Matters Today (Nashville: Thomas Nelson, 2007).

(14)On a related note, God can use people’s flawed methods to communicate His truth. Even if God allowed astrologers to use their occult methods to arrive at the foot of Jesus, at best, that just proves that God can use a “crooked stick to draw a straight line,” so to speak. That’s hardly proof that astrology is generally safe, wise, or permissible.

(15)See T. Michael Davis, “The Star of Bethlehem: Light from Heaven,” Christian Research Journal, Vol. 30, No. 6 (2007), https://www.equip.org/articles/the-star-of-bethlehem/.

(16)For example, see Robert Jastrow, God and the Astronomers, Second ed. (NY: W.W. Norton, 2000)

Prevzaté z: https://www.equip.org/articles/whats-your-sign-horoscopes-astrology-and-the-zodiac/

Comments are closed.