Krev Ježíše Krista

Na krvi je něco zvláštního. Mnoho lidí už jen samotný pohled odpuzuje. Dokonce jsou lidé, kteří při pohledu na krev (např. v ráně) omdlívají, nebo se jim dělá nevolno. Možná jste to také už někteří z vás zažili přímo na vlastní „kůži“.Nyní se podíváme na to, co o krvi říká Boží Slovo. Ve 3M 17,11 se praví, že v krvi je život těla. Doslova duše člověka. Ztratí-li se krev z těla, ztratí se život. Říká se, že krev je nejvzácnější tekutinou vedle vody. Sama krev má také velký duchovní význam. Proto také bylo zakázáno Bohem krev jíst nebo pít (3M 3,17; 26; 17,10).V 5M 12,23 Bůh říká: „Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život, proto nebudeš jíst s masem i život.“ Lidé z pohanských národů však běžně krev jedli a tím se dostávali pod prokletí a vládu cizích duchovních mocností. Používali ji při různých náboženských rituálech (obřadech) podobně jako dnes satanisté.Pamatujme si tedy, že:
  1. v krvi je život (duše) člověka
  2. Bůh vyhradil krev pro očištění našich vin (Žd 9,22) „Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.“ Tak to bylo i ve Starém zákoně, kdy to byla krev zvířat, která se prolévala na odpuštění vin.

Pokračuj v čítaní

Mary Ellen Ruzicka Osvobození od démonů

Vyučování o duchovním boji. Seminář s Mary Ellen Ružičkovou v Křesťanském sboru víry Havířov. 20.08.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.

Moc Ježíšovy krve

Mary Ellen Ruzicka. Moc Ježíšovy krve. Záznam přednášky z Křesťanského sboru víry havířov 14.09.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.

Marie Ellen Ruzicka Svazování a rozvazování 12 10 2017

Vyučování o duchovním boji. Seminář s Mary Ellen Ružičkovou v Křesťanském sboru víry Havířov. 12.10.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.
 

Zdroj:

https://www.youtube.com/channel/UCJGyKkJ1oJs36n3K6_koSkA/videos

ODMASKUJME DIABLOV TROJLÍSTOK!

Volanie k duchovnému boju

bude vždy pre všetkých, ktorí vyznávajú meno Ježiš, aktuálne a vyzývajúce. Mali by sme poznať Boží postoj k tejto záležitosti. Na viacerých miestach nás Božie slovo vyzýva: „Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla (por. Ef 6,11)“; „Vzoprite sa diablovi a ujde od vás (por. Jak 4,8)“; „Veď aj sám satan sa tvári ako anjel svetla (por. 2 Kor 11,14)“. Ako mám bojovať? Ako sa mám voči tomu správať? Čo mám vlastne robiť?

Obleč sa do výzbroje svetla
Ľudia dnes zabúdajú na duchovnú realitu v ktorej žijú, ktorá ich obklopuje a pôsobí. Často krát zanedbávame skúsenosť, ktorou si prešiel Ježiš. On sám vedel, že nebojuje proti ľuďom, ale proti nepriateľovi – zlému – satanovi.

Pokračuj v čítaní

Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?

Otázka: Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?

Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ (Zj 17:14)


Odpoveď:
Sú dve hlavné chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri duchovných bojoch – preceňovanie a podceňovanie. Jedni dávajú vinu za hriech, každý konflikt a problém démonom, ktorí musia byť vyhnaní. Iní zase úplne ignorujú duchovnú sféru a skutočnosť, že Biblia nám vraví, že bojujeme proti duchovným silám. Kľúčom k úspešnému duchovnému boju je nájsť biblickú rovnováhu. Ježiš z ľudí niekedy vyháňal démonov a niekedy ich uzdravoval, bez toho, aby zmienil niečo démonické. Apoštol Pavol vraví kresťanom, aby vo vojne tiahli proti hriechu, ktorý je v nich samých (Rímskym 6) a tiahli vo vojne proti diablovi (Efezským 6:10-18).

Pokračuj v čítaní

Peklem otřásající modlitba – By David Wilkerson

(Hell-Shaking Prayer)

By David Wilkerson
18. prosince 2000
__________

Když byla psaná kniha Daniel, byl Izrael v zajetí v Babylonu. A podle 6. kapitoly byl Daniel po dlouholetém životě ve službě stár 80 let. Zbožný prorok a kazatel přežil dva babylonské krále – Nabuchodonozora a jeho syna Balsazara. Nyní slouží Daniel králi Dariovi.

Během mnoha let služby byl Daniel vždy mužem modlitby. A teď ve svém stáří nepomýšlí na to, že by ubral plyn. Písmo se nezmiňuje, že by Daniel vyhořel nebo ztratil odvahu. Neříká nic o tom, že by měl nějakou peněžní rezervu nebo domek na venkově, kde by mohl trávit svůj zralý věk bez jakékoliv zodpovědnosti. Naopak Daniel právě začíná. Písmo ukazuje, že i když tento muž překročil osmdesátku, jeho modlitby otřásaly peklem, doháněly ďábla k šílenství.

V té době povýšil král Darius Daniela do nejvyšší funkce v zemi. Daniel teď sloužil jako jeden ze tří rovnoprávných pánů, vládl nad knížaty a správci nějakých 120 provincií. Bible dokonce říká, že Darius preferoval Daniela nad ostatní dva pány. Umístil Daniela do úřadu, který formoval vládní politiku a vyučoval všechny dvorní pověřence a intelektuály: „Tedy Daniel převyšoval ty hejtmany a úředníky, proto že duch znamenitější v něm byl. Pročež král myslil ustanoviti jej nade vším královstvím“ (Daniel 6:3). Pokračuj v čítaní

Kořist duchovního boje. D. Wilkerson

24. února 2003
__________

Nebo z bojů a z kořistí obětovávali k opravě domu Hospodinova“ (1. Paralipomenon 26:27). Tento verš pro nás otevírá hlubokomyslnou, život měnící pravdu. Hovoří o kořisti, která se dá vyhrát pouze v bitvě. A když už je jednou tato kořist získána, je z vděčnosti věnována na budování Božího domu.

Věřím, že pokud uchopíme mocnou pravdu, která je za tímto veršem, porozumíme, proč Hospodin dovolí silný duchovní boj během celého našeho života. Mnoho křesťanů si myslí, že když už jsou jednou spasení, jejich bojování skončilo, že život bude příjemná plavba. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Bůh nejenže dovolí naše bitvy, ale On má pro ně v našich životech skvělý důvod.

Takže, co je „kořistí boje“? Kořistí je lup z plenění a drancování, zboží, které vítěz sebere v boji. Bible zmiňuje kořist poprvé ve 14. kapitole Genesis, kdy se spikli králové a vpadli do Sodomy a Gomory. Tito nájezdníci zajali obyvatele a drancovali jejich majetek: „A pobravše všecko zboží Sodomských a Gomorských… vzali také Lota, a zboží jeho, syna bratra Abramova“ (Genesis 14:11–12). Pokračuj v čítaní

Nástrahy a návnady diabla

Ponúkame Vám sľúbenú prednášku otca Marettu z cyklu Duchovný boj. Dnešnou témou sú Nástrahy a návnady diabla.
Medzi najčastejšie nástrahy zlého patrí upieranie sa na minulosť alebo strach z budúcnosti. Diabol sa nás všetkých snaží chytiť do svojich nástrah a používa pri tom aj to, keď veci v našom živote nie sú v rovnováhe, harmónii. Ďalšou jeho zbraňou je znechutiť nás a odvrátiť tak od toho, aby sme prišli bližšie k Otcovi

Požehnání a prokletí (2.část)

2.5.2017

Princíp autority

Jedním z důležitých faktorů ovlivňujících přítomnost požehnání nebo naopak kletby v našem životě je princip autority. Tento princip byl do našeho života dán Bohem právě pro předávání života, lásky a požehnání. Absolutní autoritu má pouze Bůh a předal ji do rukou Ježíši. Je to moc lásky, která byla Kristu vrácena poté, co svou smrtí za nás a svým zmrtvýchvstáním vytrhl jednou provždy nás i celý svět z moci ďábla. Boží autorita, jak nám ji zjevuje Písmo, je tedy autoritou lásky, služby a požehnání. A Pán právě tuto autoritu dále deleguje na nás.

To, že je někdo pověřen autoritou, ale neznamená, že je více než ostatní a že vše rozhoduje. Naopak v Božím řádu ten, kdo stojí v autoritě, v ní stojí pro dobro těch druhých, ať už je to kněz ve farnosti nebo otec v rodině. Sám Ježíš při poslední večeři záměrně a dobrovolně dělal práci otroka – umýval učedníkům nohy. Čím výše je člověk v autoritě postaven, tím větší zodpovědnost má vůči těm, kteří mu byli svěřeni. Když je řád v autoritě narušen a ten, kdo má druhým sloužit, působí útlak a zneužívá svého postavení pro své zájmy či dokonce zlořečí a proklíná, dojde k chaosu. Ti, kdo mají být autoritou chráněni, chráněni nejsou, a stávají se tak snadným terčem působení Božího nepřítele.

Cesta ven z těchto našich narušených vztahů však existuje skrze Ježíše Krista a jeho oběť na kříži. Jsme děti Boha, který je milosrdný a všemohoucí Otec, jsme určeni pro věčnou radost a věčnou lásku, máme nekonečnou budoucnost. Jen je třeba chtít naučit se žít v blízkosti našeho Boha, prosit o Ducha svatého, aby nám dával sílu milovat, odpouštět a žehnat.

Přednáška zazněla na Setkání modlitebních společenství v Rožnově pod Radhoštěm 11.3.2017 a můžete si ji poslechnout zde.

Zdroj: http://www.vojtechkodet.cz/temata/okultismus/pozehnani-a-prokleti-2cast.html

Požehnání a prokletí -1.část

Požehnání a prokletí (1.část) Celá Bible mluví o důležitosti požehnání pro náš život. Zdrojem požehnání je jedině Bůh a nikdo jiný. Požehnání působí duchovní plodnost, naši proměnu zevnitř, to, že náš život má smysl, že je za ním něco vidět a že je v něm přítomno ovoce Ducha svatého. Požehnání je slovem i darem zároveň, protože Bůh když něco krásného vůči nám řekne, tak se to v tu chvíli pro nás také děje. Problém je ale v tom, aby člověk Bohu a Jeho slovu naslouchal a aby to Slovo poslouchal, protože jen to vede k požehnání.

Ve velké míře závisí na nás, jestli je náš život ovlivněn požehnáním nebo kletbou.

Pokračuj v čítaní

7 biblických veršů na pomoc v duchovním boji

V duchovní oblasti jsme všichni v neustálém duchovním boji a náš nepřítel, ďábel, je velký. Má za sebou tisíciletou zkušenost, jak pokoušet, ničit a odvádět lidi z Boží přítomnosti.

Ale i když náš nepřítel je velký, náš Bůh je mnohem větší. A jedna věc je jistá; už teď jsme na vítězné straně. Díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal na kříži, můžeme žít vítězně a bojovat proti nepříteli s odhodláním vyhrát. Bůh bojuje za nás a vyzbrojuje nás k boji.

V čase pokušení, když nás nepřítel klame, obviňuje nebo odsuzuje, Bůh nás posiluje svým slovem proti silám zla a plánům nepřítele. Možná jste právě dnes v nějaké formě duchovního boje a potřebujete pohled do Božího slova.

Těchto sedm biblických veršů o duchovním boji nám mohou pomoci vyhrát v boji proti nepříteli a přihlásit se k vítězství v Kristu. Pokračuj v čítaní