Kniha Odpustenia

Štyri kroky k uzdraveniu seba samých a celého sveta. Každým odpustením, či už malým alebo veľkým, získavame zdravie. Odpustením prinášame mier sebe aj celému svetu. Arcibiskup Desmond Tutu, držiteľ Nobelovej ceny, sa stal svedkom najhorších zločinov, aké sú ľudia schopní spáchať. Preto všade kam ide, mu ľudia kladú rovnakú otázku. Jeho odpoveďou je táto kniha, ktorú napísal spolu so svojou dcérou Mpho, reverendkou anglikánskej cirkvi. Vo svojej knihe načrtli jednoduché, avšak veľmi hlboké pravdy o zmysle odpúšťania; o tom, ako to celé funguje; prečo každý z nás potrebuje vedieť, ako odpúšťať a prijať odpustenie a prečo je odpúšťanie najväčším darom, ktorý si môžeme dať, keď nám niekto ublíži.

Akt odpúšťania vysvetľujú v štyroch krokoch – vyrozprávanie príbehu, pomenovanie bolesti, odpustenie a obnovenie alebo ukončenie vzťahu. Kniha je doplnená o meditácie, cvičenia a modlitby, ktoré budú čitateľov po celý čas usmerňovať správnym smerom. Táto kniha nám nielen prináša spôsob, ako nájsť cestu k uzdravovaniu seba samých, ale pomáha nám znovu nadobudnúť rovnováhu tela, mysle aj ducha.

Podrobnosti:

Väzba:tvrdá
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2015
Počet strán: 224
Formát: A5

 

 

Pokračuj v čítaní

Sila odpustenia – Alexander Barkoci

Alexander Barkoci,

narodený 1955, žije v meste Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a šiestimi deťmi. Vyrastal v kresťanskej rodine. Vo veku 15 rokov sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Prežil odpustenie svojich hriechov a zasvätil svoj život Bohu. V 70-tych rokoch mu nebolo na Slovensku umožnené teologické štúdium, preto sa začal vzdelávať v oblasti strojárstva, kde si našiel uplatnenie. Okrem iného pracoval ako majster odborného výcviku a mal na starosti niekoĺko dielní. V roku 1988 bol povolaný do kazaťelskej služby v Baptistickej cirkvi na Slovensku. Túto službu zastával 15 rokov. V tomto období absolvoval teologický seminár v Budapešti. Boh ho obdaroval schopnosťou slúžiť tiež v Maďarskej reči.

Pokračuj v čítaní

Odpustenie a riešenie konfliktov -Michal Kevický

Lukáš 17:3

Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4 A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. 5 Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! 6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! – poslúchne vás.

Zvládanie konfliktov a vyjednávanie

Druhy konfliktov všeobecne
Vypovedá o úrovni jeho uvedomenia a vplyve na správanie:
Latentný konflikt
je taký, ktorý existuje, ale nie je poznaný. Jeho úroveň je nevedomá alebo podvedomá. Správanie je určované obrannými mechanizmami ako vytesnenie, potláčanie, odčinenie.
Pociťovaný konflikt už vyvoláva vnútorné napätie, zvýšenú podráždenosť, ale konflikt stále nie je otvorený, nevedie k prezentácii navonok. Správanie sa preto ťažšie koriguje.
Poznaný konflikt.
Základné príčiny sú známe jednému alebo obom účastníkom konfliktu. Správanie nemusí viesť k vyhroteniu konfliktu, účastníci dokážu korigovať vzájomné prejavy
voči sebe.
Zvládaný konflikt.
Účastníci ho riešia niektorým zo spôsobov, ako konfrontácia, kooperácia,
ústup, vyhnutie sa, kompromis. Spôsob zvládania môže viesť:
a) k novému konfliktu
b) k vyriešeniu konfliktu.

Pokračuj v čítaní

Vztahové strategie jednání – Asertivita

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ
Nejednáme na úkor druhých, ale ani nepřipouštíme jednání ostatních na náš účet. Ten, kdo se prosazuje asertivním způsobem, nemanipuluje s druhými lidmi. Šetří jejich důstojnost, nesnaží se je přelstít ani převálcovat.
Pasivní jednání
Chutná hořce. Člověk, který ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Pasivní jednání je neúčinné. Vzdáním se toho, oč mi jde, sotva něčeho dosáhnu.
Agresivní útok a manipulace
Vyvolává u druhých buď protiútok nebo pasivitu. Ani jedno, ani druhé není žádoucí.
Asertivita znamená:
-neodsuzuji člověka jako osobnost jen proto, že s ním nesouhlasím. I když s ním nesouhlasím, vážím si ho pro jeho vlastnosti nebo jiné parametry.
-uvědomuji si, že jsem dospělý, svobodný člověk s řadou práv a uvědomuji si, že naprosto stejní jsou i druzí lidé kolem mne. Uznávám jejich dospělost, svobodu a práva.
 
-nejednám na úkor druhých – nenechám druhé, aby jednali na můj úkor. Nemanipuluji s nimi a nenechám s  sebou manipulovat. Nejsem útočně ironický, uštěpačný, nevytahuji
se, neponižuji druhé, přemýšlím o myšlenkách jiných lidí dříve, než vyslovím svůj úsudek. Mám právo žádat od svého okolí totéž.
 
Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích.Umožňuje zachovat sebeúctu, rozvijí způsob sebevyjádření, aniž  byste museli snižovat úctu jiných. Pevně věříme, jako asertivní jedinci, že všichni lidé jsou stejně hodnotní.

Pokračuj v čítaní

Asertívní komunikace

Asertivita

je především svobodná volba chovat se podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tak, abychom byli spokojeni nejenom my, ale i ostatní. Učí bránit svobodu vlastní a respektovat svobodu ostatních. Každý jsme jiný a jedinečný a je dobré to mít na paměti. Právě proto je užitečné, ale i příjemné vycházet si vstříc při vědomí svých vlastních přání, očekávání a tužeb. Umět se domluvit je nejen znakem zralé lidské bytosti, ale je to i důstojnější a v dlouho-dobé perspektivě zdravější styl života, než být pod permanentním stresem.
A tak, protože je jasné, že přečtením nějaké brožurky se asertivním stane málokdo, Vám i Vašemu okolí autorka přeje, ať je toto setkání s asertivitou prvním krůčkem na dlouhé, a později čím dál příjemnější cestě vedoucí k celkové, životní spokojenosti.
Brožúrka na stiahnutie:

http://www.viod.cz/editor/assets/download/publikace/asertivita.pdf

Krev Ježíše Krista

Na krvi je něco zvláštního. Mnoho lidí už jen samotný pohled odpuzuje. Dokonce jsou lidé, kteří při pohledu na krev (např. v ráně) omdlívají, nebo se jim dělá nevolno. Možná jste to také už někteří z vás zažili přímo na vlastní „kůži“.Nyní se podíváme na to, co o krvi říká Boží Slovo. Ve 3M 17,11 se praví, že v krvi je život těla. Doslova duše člověka. Ztratí-li se krev z těla, ztratí se život. Říká se, že krev je nejvzácnější tekutinou vedle vody. Sama krev má také velký duchovní význam. Proto také bylo zakázáno Bohem krev jíst nebo pít (3M 3,17; 26; 17,10).V 5M 12,23 Bůh říká: „Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život, proto nebudeš jíst s masem i život.“ Lidé z pohanských národů však běžně krev jedli a tím se dostávali pod prokletí a vládu cizích duchovních mocností. Používali ji při různých náboženských rituálech (obřadech) podobně jako dnes satanisté.Pamatujme si tedy, že:
  1. v krvi je život (duše) člověka
  2. Bůh vyhradil krev pro očištění našich vin (Žd 9,22) „Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.“ Tak to bylo i ve Starém zákoně, kdy to byla krev zvířat, která se prolévala na odpuštění vin.

Pokračuj v čítaní

Modlitba za vnútorné uzdravenie II

Postavme sa do Ježišovej prítomnosti.

Ježiš stojí pred tebou. Upriam svoj zrak na neho. Povedz mu: Pane poď zo mnou do mojej minulosti. Vstúp teraz do môjho života od okamihu môjho počatia až po dnešný deň. Pozývam ťa Pane a chcem ísť teraz spolu s tebou do mojej minulosti, chcem ti ukazovať, kde sú problémy, kde prežívam bolesť a smútok, kde trpím, chcem ti ukazovať moje zlozvyky a slabosti. Verím ti Ježiš, že ty má môžeš uzdraviť.

Ježiš teraz ide s tebou a je pripravený urobiť pre teba čokoľvek. On ti teraz hovorí: Moja drahá dcéra, môj drahý syn, milujem ťa. Prišiel som, aby som ťa uzdravil. Som tu, aby som urobil pre teba čokoľvek. Veľmi ťa ľúbim. Ja som za teba zomrel. Keby aj tvoja mama na teba zabudla, ja na teba nikdy nezabudnem. Ja som tvoj Stvoriteľ. Tak sa teš, lebo ja ťa chcem uzdraviť.

Ježiš teraz s tebou ide, precíť jeho lásku. On bol aj človek a prejavuje nám aj svoju ľudskú lásku. Prežívaj teraz to ako ťa miluje, objíma, bozkáva a ide s tebou.

Poďme teraz do času, keď nás mama nosila pod srdcom.

A teraz prichádzaš spolu s Ježišom do času tvojho počatia a prenatálneho života. Predstav si svoju mamu, predstav si aj otca. Predstav si váš dom, ktorý ste mali, keď ťa mama čakala. Aj celé okolie … A predstav si seba ako si v lone mami a Ježiš stoji pred tebou … A čokoľvek, čo sa stalo v tom čase, teraz to môžeš povedať Ježišovi a On ťa teraz uzdraví.

Pokračuj v čítaní

Modlitba za vnútorné uzdravenie I.

Môj Pane, prosím ťa, aby si mi dal vieru plnú dôvery v teba, aby si mohol teraz vo mne začať alebo ďalej pokračovať vo svojom diele uzdravovania a posväcovania.

Ty si Pánom nad príbehom môjho života. Vznikol (vznikla) som z lásky tvojho srdca. Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, že si sa na kríži nechal za mňa zraniť, aby som mohol byť(a) tvojimi ranami uzdravený(a).

Prosím ťa, uzdrav moje bolestné spomienky a vstup spolu so mnou teraz do všetkých mojich životných situácii. Vstúp tam Pane so svojou láskou, svetlom a pokojom.

Môj Pane, ty si vedel o mne všetko ešte skôr ako som sa narodil(a). Ďakujem ti, že si bol prítomný svoju stvoriteľskou silou, keď sa počal môj život. Chcem ti teraz znovu zveriť prvých deväť mesiacov svojho života …

Ty poznáš všetky okolnosti života mojich rodičov, ktoré ma zaťažujú, a ktoré mi bránia naplno sa priblížiť k tebe. Pokiaľ v tomto období do môjho podvedomia vnikli strach, úzkosť, nepokoj a iné záporné vplyvy, prosím, osloboď ma od nich.

Môj Pane, ty si bol prítomný pri mojom narodení. Ďakujem ti, že si ma už vtedy miloval. O svojich prvých rokoch života viem dnes málo, ale viem, že mama a otec mali byť osobami, od ktorých som očakával(a) náklonnosť i lásku. Ty vieš Pane, či som postrádal materskú lásku, či som vyrastal v prehnanej starostlivosti, alebo či som nepotreboval viacej otcovskej náklonnosti, ktorá by mi dodala sebadôveru. Ty poznáš všetky okolnosti vzťahov mojich rodičov ku mne. Vzťahov ktoré mohli zapríčiniť to, že sa dnes ťažko prijímam ako muž (žena).

Pokračuj v čítaní

Characteristics of the Ahab Spirit

(* The pronoun ‘he’ used to describe Ahab is for grammatical purposes only. The Ahab spirit can reside in a male or female. –www.facebook.com/spiritofjezebel-)

Where there is a Jezebel spirit in the pulpit, the congregation has to have a spirit of Ahab… –Henry Walker, Don’t tolerate the spirit of Jezebel!

Passive versus Aggressive character traits

Over-merciful
versus
over-legalistic

Passive people like Ahab tend to be overmerciful, seeing the best in every person and overlooking too much. They forgive others too quickly (not making them aware of their offense) and also forgive people who have not asked for forgiveness and are not even remorseful. This almost certainly guarantees the abuser’s continued behavior. Aggressive people like Jezebel are on the other extreme — harsh in their expectations and unforgiving when people do not meet their unrealistic expectations.

Walking away from a person
versus
walking over a person

People with passive Ahab personalities quickly give away their power and walk away in order to avoid conflict. They find it easier to push their feelings inside. On the other hand, people with aggressive personalities seem to have no concern or conscience about whom they step on and use, as long as they get their way.

Pokračuj v čítaní