ČERVENÁ ŠNÚRKA: ozdoba, či magický predmet?

Povera spojená s rituálom. Červená šnúrka, stužka, nitka či náramok. Jej existenciu vnímame v posledných rokoch až priveľmi. Avšak skutočne vieme, čo (alebo kto) je za tým?

Dnešná doba je charakteristická nielen rýchlosťou (a v spojení s ňou často počutým „nemám čas, nestíham“) a technickými vymoženosťami od výmyslu sveta, ale aj veľkým strachom. Ľudia sa boja o svoj život, zdravie, majetok, bezpečnosť, zamestnanie a podobne. Strach z krízy, neslobody, vojny – na druhej strane (nie vždy naplnená) túžba po plnosti, slobode, mieri, po skutočnom živote. Ako to však dosiahnuť?

Každý z nás v sebe vníma rozmer duchovna, ktorý potrebuje nejakým spôsobom nasýtiť. „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože,“ povedal veľmi výstižne svätý Augustín. Ak nenaplníme svoje srdce Bohom, ak naše srdce nespočinie v Ňom, hľadáme iné možnosti, ktoré nás však privádzajú len k väčšej nespokojnosti, nešťastiu a napokon nás úplne zničia. Hoci spočiatku tieto možnosti, ktoré nachádzame v radoch okultizmu, ezoteriky, New age či rôznych alternatívnych smerov, vyzerajú veľmi lákavo a jednoducho – a najmä ponúkajú (ne)riešenie tu a teraz, rýchlo a bez čakania –, následky a dôsledky, a to najmä v oblasti duchovnej, na seba nenechajú dlho čakať.

Pokračuj v čítaní

Ježiš Kristus – Prameň živej vody (kresťanská úvaha o new age)

PREDSLOV

Táto štúdia sa zaoberá komplexným javom new age, ktorý ovplyvňuje mnohé stránky súčasnej kultúry.
Štúdia je zatiaľ len predbežnou správou o tejto problematike. Vznikla ako výsledok spoločnej reflexie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa štúdiom nových náboženských hnutí, zloženej z členov rôznych dikastérií Svätej stolice: Pápežských rád pre kultúru a medzináboženský dialóg (odkiaľ sú aj hlavní koordinátori tohto projektu), Kongregácie pre evanjelizáciu národov a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.
Predkladané texty sú adresované predovšetkým tým, ktorí pôsobia v pastorácii, aby vedeli vysvetliť, ako sa hnutie new age líši od kresťanskej viery. Štúdia nabáda čitateľov, aby si všimli spôsob, akým sa religiozita new age zameriava na duchovný hlad dnešných ľudí. Treba si priznať, že príťažlivosť religiozity new age pre niektorých kresťanov je sčasti spôsobená tým, že sa v ich vlastných spoločenstvách nevenuje dostatočná pozornosť určitým témam – ako napríklad dôležitosť duchovného rozmeru človeka a jeho spätosť s celým životom, hľadanie zmyslu života, vzťah medzi ľudskými bytosťami a ostatným stvorenstvom, túžba po osobnej a spoločenskej zmene a odmietanie racionalistickej a materialistickej predstavy o ľudstve – hoci sú vlastne súčasťou katolíckeho učenia.

Pokračuj v čítaní